BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania

Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna

GK.271.8.2015                                                                                  Wizna, dn. 27.11.2015 r.          
                                                                                                                                                          
                                                                                                            wg rozdzielnika                    

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania

          Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez WykonawcęBENZOL Sp. z o.o., ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka.

           Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (termin realizacji dostawy), spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie poszczególnych kryteriów.

             W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:
1)   Cena – 97 %   /maks. 97 pkt/
2)   Termin realizacji dostawy – 3%   /maks. 3 pkt/

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożone zostały następujące oferty:
Oferta nr 1
BENZOL Sp. z o.o., ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 97 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: termin realizacji dostawy – 3 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Oferta nr 2
P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk, Al. Legionów 147 F, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 96,51 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: termin realizacji dostawy – 3 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 99,51 pkt.

Oferta nr 3
STACJA PALIW I USŁUGI TRANSPORTOWE Józef Andrzej Łada, Jarosław Łada, Andrzej
Paweł Łada s.c.
ul. Wojska Polskiego 99, 18-400 Łomża - Wykonawca wykluczony.

Oferta nr 4
PLUS Spółka jawna Jurkiewicz i Syn, ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok-Zaścianki - Wykonawca wykluczony.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że z postępowania wykluczono następujących Wykonawców:

STACJA PALIW I USŁUGI TRANSPORTOWE Józef Andrzej Łada, Jarosław Łada, Andrzej Paweł Łada s.c. ul. Wojska Polskiego 99, 18-400 Łomża  składającego  ofertę nr 3.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
         Zgodnie z rozdziałem VI SIWZ Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia był zobowiązany wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, a także, iż nie ma podstaw do wykluczenia go z postępowania z powodów określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
         Dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowania w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żądał złożenia przez Wykonawcę wykazu wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 4 do SIWZ). Wykonawca załączył do oferty wykaz wykonanych dostaw, nie załączając jednocześnie dowodów potwierdzających, że dostawy zawarte w wykazie pod poz. 3 i poz. 2 zostały wykonane należycie.
        Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Zamawiający żądał złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
          Wykonawca jako spółka cywilna zobowiązany był załączyć do oferty oświadczenie o którym w pkt 1) dla każdego ze wspólników oraz dokumenty, o których mowa w pkt 3) i 4) wystawione nie tylko na spółkę, ale również na poszczególnych wspólników. Ponadto Wykonawca zobowiązany był do ustanowienia pełnomocnika i załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa.
          W związku z powyższym Zamawiający, działając w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę pismem z dnia 19.11.2015r. do uzupełnienia ww. dokumentów.
         Termin do uzupełnienia przez Wykonawcę dokumentów upłynął w dniu 26.11.2015 r. Do tego czasu Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu żądanych dokumentów.
         W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, gdyż nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 4 ww. ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

PLUS Spółka jawna Jurkiewicz i Syn, ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok-Zaścianki  składającego ofertę nr 4.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
        
Zamawiający pismem z dnia 17.11.2015 r. zwrócił się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu o 30 dni tj. do dnia 25.12.2015 r. Zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy Pzp przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
       Wykonawca pismem z dnia 20.11.2015 r. poinformował Zamawiającego, iż nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz prosi o zwrot wniesionego wadium niezwłocznie po terminie wygaśnięcia oferty.
        W związku z powyższym, Wykonawca został wykluczony z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

               

           Zamawiający zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, że umowa o zamówienie publiczne w przedmiotowym postepowaniu będzie mogła być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

          Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego zawiadomienia.

                                                                                                                 WÓJT                               
                                                                                               dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Otrzymują:
1. BENZOL Sp. z o.o., ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka
2. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk, Al. Legionów 147 F, 18-400 Łomża
3. STACJA PALIW I USŁUGI TRANSPORTOWE Józef Andrzej Łada, Jarosław Łada, Andrzej Paweł Łada s.c.
     ul. Wojska Polskiego 99, 18-400 Łomża
4. PLUS Spółka jawna Jurkiewicz i Syn, ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok-Zaścianki
Data powstania: piątek, 27 lis 2015 15:06
Data opublikowania: piątek, 27 lis 2015 15:26
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:14
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1450 razy