BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 105617B Sieburczyn - Rutkowskie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Wizna: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 105617B Sieburczyn - Rutkowskie
Numer ogłoszenia: 354434 - 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 300494 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wizna, Plac kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 86 2196018, faks
86 2196018.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 105617B Sieburczyn - Rutkowskie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 105617B Sieburczyn -Rutkowskie na odcinku II trasa 2 w km 0+145,34 - 0+848,17 obejmująca następujące roboty: 1)branża drogowa a)Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, roboty ziemne; b)Roboty rozbiórkowe: rozebranie przepustów pod koroną drogi, rozebranie ogrodzeń, rozebranie nawierzchni bitumicznej, rozbiórka umocnienia rowu odkrytego płytami betonowymi 50x50X7cm; c)Roboty ziemne: formowanie i zagęszczanie nasypów; d)Elementy odwodnienia: przepusty pod koroną drogi, rów zakryty, ściek z prefabrykatów betonowych typu Gara, ściek z prefabrykatów betonowych wg K.P.E.D 01.05, odwodnienie liniowe; e)Ustawienie krawężników betonowych: krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław; f)Roboty nawierzchniowe: profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszyw łamanych, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca i ścieralna (jezdnia), nawierzchnia z tłucznia kamiennego (pobocza), zjazdy na posesje; g)Roboty wykończeniowe i towarzyszące: plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, warstwa wzmacniająca grunt z geokrat, brukowanie skarp przekopów i nasypów, regulacja studzienek z naprawą elementów z betonu, przestawienie hydrantu; h)Elementy bezpieczeństwa i organizacji ruchu: pionowe znaki drogowe (słupki i znaki); i) Roboty towarzyszące: regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, przesunięcie hydrantu, inwentaryzacja powykonawcza; 2)branża elektryczna a)demontaż napowietrznej linii nn; b)montaż napowietrznej linii nn; c)przebudowa przyłączy, WLZ-tów i montaż szafek pomiarowych; d)demontaż oświetlenia ulicznego; e)montaż linii oświetlenia ulicznego; f)pozostałe koszty; 3)branża telekomunikacyjna (cały zakres zawarty w projekcie) a)przebudowa kabli doziemnych; b)przebudowa słupów i kabli napowietrznych; c)demontaż infrastruktury po przebudowie;.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7, 45.11.12.00-0, 45.23.24.52-5, 45.23.32.90-8, 45.40.00.00-1, 45.11.13.00-1, 45.11.12.90-7, 45.23.14.00-9, 45.31.43.10-7, 45.31.51.00-9, 45.31.61.10-9, 45.23.23.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 592225,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 439823,46
  • Oferta z najniższą ceną: 439823,46 / Oferta z najwyższą ceną: 592412,60
  • Waluta: PLN

                                                                                              WÓJT
                                                                                         dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: wtorek, 29 gru 2015 10:26
Data opublikowania: wtorek, 29 gru 2015 11:17
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:17
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1314 razy