BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Janczewo, gm. Wizna

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 76762 - 2016; data zamieszczenia: 05.04.2016

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 76472 - 2016 data 04.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wizna, Plac kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 86 2196018, fax. 86 2196018.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
  • W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na: budowie, przebudowie, remoncie dróg o nawierzchni żwirowej lub z mieszanki mineralno-asfaltowej, o łącznej wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto każda,.
  • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na: budowie, przebudowie, remoncie dróg o nawierzchni żwirowej lub z mieszanki mineralno-asfaltowej, o łącznej wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto,.

                                                                                                                      WÓJT
                                                                                                         dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: wtorek, 5 kwi 2016 13:54
Data opublikowania: wtorek, 5 kwi 2016 14:01
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:18
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1082 razy