BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Janczewo, gm. Wizna

GK. 271.1.1.2016                                                                                     Wizna, dnia 12.05.2016r.

                                                                                                                                       

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

         Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę drogi dojazdowej do pól wsi Janczewo, gm. Wizna”.

Podstawę prawną unieważnienia ww. postępowania stanowi art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

 

Uzasadnienie

       Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

      Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości brutto 145.320,00zł. Jest to jednocześnie kwota, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert:
1)  oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz, ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok - cena 255.840,00 zł, okres gwarancji 60 miesięcy;
2)  oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MARGO” Mariusz Gosk, Al. Legionów 152, 18-400 Łomża – cena 137.760,00 zł,okres gwarancji – 60 miesięcy;
3) oferta nr 3 BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża – cena 190.186,98 zł, okres gwarancji 60 miesięcy;
4)  oferta nr 4 Konsorcjum: Zakład Drogowy „KAFIL”, ul. Kalinowa 31, 18-400 Łomża; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski, ul. Makowa 28, 18-400 Łomża – cena 182.040,00 zł, okres gwarancji 60 miesięcy,
5)  oferta nr 5 KOP-TRANS Jan Chrostowski, Biodry 14, 18-420 Jedwabne - cena 147.294,60 zł, okres gwarancji 60 miesięcy;

       W toku badania ofert: Wykonawca składający ofertę nr 2 został wykluczony z postępowania, a jego oferta została uznana za odrzuconą oraz Wykonawca składający ofertę nr 5 również został wykluczony z postepowania, a jego oferta została uznana za odrzuconą.

      W związku z tym, że oferta z najniższą ceną w wysokości 182.040,00 zł przewyższa kwotę, która Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, należy unieważnić przedmiotowe postępowanie.

         

       Zamawiający informuje również, że zamierza powtórnie przeprowadzić postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

                                                                                                            WÓJT
                                                                                                dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 13 maj 2016 13:15
Data opublikowania: piątek, 13 maj 2016 13:31
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:19
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1234 razy