BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Przebudowa dróg gminnych: Nr 105615B i Nr 172038B we wsi Jarnuty

GK. 271.1.2.2016                                                                                    Wizna, dnia 19.05.2016 r.

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

 

         Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę dróg gminnych: Nr 105615B i Nr 172038B we wsi Jarnuty”.

        Podstawę prawną unieważnienia ww. postępowania stanowi art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

 

Uzasadnienie

         Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości brutto 147.000,00zł. Jest to jednocześnie kwota, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 7 ofert:
1)  oferta nr 1 MAGBUD Biedrzycka Magdalena, ul. Sybiraków 20/4, 18-400 Łomża– cena  141.842,89 zł,   okres gwarancji 72 miesiące;
2)  oferta nr 2 PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża – cena 212.500,00 zł,okres gwarancji – 60 miesięcy;
3) oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA”, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka – cena 248.543,09 zł, okres gwarancji 36 miesięcy;
4) oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża – cena 244.228,27 zł, okres gwarancji 72 miesiące;
5)  oferta nr 5 KOP-TRANS Jan Chrostowski, Biodry 14, 18-420 Jedwabne - cena 189.917,50 zł, okres gwarancji 72 miesiące;
6)  oferta nr 6 BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża – cena 238.642,00 zł, okres gwarancji 72 miesiące;
7)  oferta nr 7 Zakład Drogowy „KAFIL”, ul. Kalinowa 31, 18-400 Łomża – cena 239.582,06 zł, okres gwarancji 72 miesiące.

        W toku badania ofert: Wykonawca składający ofertę nr 1 został wykluczony z postępowania, a jego oferta została uznana za odrzuconą oraz Wykonawca składający ofertę nr 5 również został wykluczony z postępowania, a jego oferta została uznana za odrzuconą.
        W związku z tym, że oferta z najniższą ceną w wysokości 212.500,00 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, należy unieważnić przedmiotowe postępowanie.

        Zamawiający informuje również, że zamierza powtórnie przeprowadzić postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

                                                                                                                          WÓJT
                                                                                                           dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 20 maj 2016 13:30
Data opublikowania: piątek, 20 maj 2016 13:37
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:19
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1078 razy