BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Janczewo, gm. Wizna

GK.271.1.3.2016                                                                                         Wizna ,dn. 14.06.2016 r.

                                                                                                       

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Działając na podstawie art. 92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Janczewo, gm. Wizna” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr  2 złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MARGO” Mariusz Gosk, Al. Legionów 152, 18-400 Łomża, cena brutto 143.961,84 zł.

           Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnychwarunków zamówienia tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (okres gwarancji), spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie poszczególnych kryteriów.

            W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:
1)   Cena – 95 %   /maks. 95 pkt/
2)   Okres gwarancji – 5%   /maks. 5 pkt/


Jednocześnie Zamawiający informuje,że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena –80,97 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji –5 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 85,97 pkt.

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MARGO” Mariusz Gosk, Al. Legionów 152, 18-400
Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 95 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 5 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

            Zamawiający zawiadamia również, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

            Zamawiający zawiadamia, iż termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ustala się na dzień 23.06.2016r.

                                                                                                                WÓJT                                                                                                                                             dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 16 cze 2016 08:15
Data opublikowania: czwartek, 16 cze 2016 08:28
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:20
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1095 razy