BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Janczewo, gm. Wizna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Wizna: Przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Janczewo, gm. Wizna

Numer ogłoszenia: 100541 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 124764 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wizna, Plac kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 86 2196018, faks 86 2196018.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Janczewo, gm. Wizna.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Janczewo w km 0+000 - 1+598,54 obejmująca następujące roboty: 1)Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie zagajników, usunięcie warstwy humusu, roboty ziemne; 2)Roboty ziemne: wykopy, formowanie i zagęszczanie nasypów; 3)Przepust w km 1+151,35: wykopy oraz przekopy, rozebranie przepustów z rur betonowych o śred. 60 cm, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, przepust z rur PEHD o śred. 60 cm, zasypanie wykopu, brukowanie skarp przekopów i nasypów; 4)Roboty nawierzchniowe: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, nawierzchnia żwirowa grub. 20 cm (jezdnia), nawierzchnia żwirowa grub. 10 cm (pobocza), zjazdy na pola; Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej: projekcie uproszczonym, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.12.90-7, 45.11.13.00-1, 45.23.24.52-5, 45.23.31.23-7.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MARGO Mariusz Gosk, Al. Legionów 152, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128586,07 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 143961,84
  • Oferta z najniższą ceną: 143961,84 / Oferta z najwyższą ceną: 168895,81
  • Waluta: PLN .

                                                                                                                               WÓJT
                                                                                                                 dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 23 cze 2016 12:13
Data opublikowania: czwartek, 23 cze 2016 12:19
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:20
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1062 razy