BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa dróg gminnych: Nr 105615B i Nr 1720138B we wsi Jarnuty”

GK.271.1.4.2016                                                                                         Wizna,  dn. 06.07.2016r.

                                                                                                                       

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Działając na podstawie art. 92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych: Nr 105615B  i Nr 1720138B we wsi Jarnuty” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – MAGBUD Biedrzycka Magdalena, ul. Sybiraków 20/4, 18-400 Łomża, cena brutto 140.577,86 zł.

           Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (okres gwarancji), spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie poszczególnych kryteriów.

             W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:
1)   Cena – 95 %   /maks. 95 pkt/
2)   Okres gwarancji – 5%   /maks. 5 pkt/


Jednocześnie Zamawiający informuje,że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1
MAGBUD Biedrzycka Magdalena, ul. Sybiraków 20/4, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 95 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 0 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 95 pkt.

Oferta nr 2
BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 59,96 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 5 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 64,96 pkt.

           Zamawiający zawiadamia również, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

           Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy – Prawo zamówień publicznych, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.                                                    
                                              
                                                                                                       WÓJT      
                                                                                       dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 6 lip 2016 15:40
Data opublikowania: środa, 6 lip 2016 15:52
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:21
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1187 razy