BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych: Nr 105615B i Nr 172038B we wsi Jarnuty.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Wizna: Przebudowa dróg gminnych: Nr 105615B i Nr 172038B we wsi Jarnuty

Numer ogłoszenia: 138873 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64087 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wizna, Plac kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 86 2196018, faks 86 2196018.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych: Nr 105615B i Nr 172038B we wsi Jarnuty.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych: Nr 172038B w km 0+290,21 (trasa 1), Nr 105615B w km 0+064,79 (trasa 2) wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1967B (trasa 3) obejmująca następujące roboty: 1)Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie zagajników, roboty ziemne z transportem urobku; 2)Roboty rozbiórkowe: rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, wywóz gruzu z terenu rozbiórki; 3)Roboty ziemne: roboty ziemne, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, zagęszczanie nasypów walcami; 4)Roboty nawierzchniowe: a)trasa 3 - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych: warstwa wiążąca grub. 7 cm, warstwa ścieralna grub. 5 cm, nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm (pobocza); b)trasa 1 i 2 - krawężniki oporowe na ławie betonowej, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna grub. 20 cm, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, zjazdy z kruszywa warstwa grub. 15 cm, pobocza z kruszywa warstwa grub. 10 cm;.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MAGBUD Biedrzycka Magdalena, ul. Sybiraków 20/4, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 242849,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 140577,86
  • Oferta z najniższą ceną: 140577,86 / Oferta z najwyższą ceną: 222728,55
  • Waluta: PLN.
                                                                                                                   WÓJT
                                                                                                      dr inż. Zbigniew Sokołowski
Data powstania: piątek, 15 lip 2016 13:58
Data opublikowania: piątek, 15 lip 2016 14:03
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:21
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1073 razy