BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Referat Inwestycji,Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

SPRAWY PROWADZONE W URZĘDZIE 

Referat Gospodarki Komunalnej i ochrony środowiska  

 

                                                                          PROCEDURA WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.


WYMAGANE DOKUMENTY

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.
Do wniosku załącza się obowiązkowo poniższe załączniki:
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek, obejmującą również obszar oddziaływania przedsięwzięcia,
- znaki opłaty skarbowej.
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w przypadku, gdy przedsięwzięcie należy do kategorii wymagającej obligatoryjnego sporządzenia raportu,
- charakterystyka przedsięwzięcia - w pozostałych przypadkach.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Wizna ul. Plac Kpt. Raginisa 25, I piętro, pok. 6 (sekretariat) tel. 0 86 219 60 18.


OPŁATY

wniosek - opłata skarbowa - 5,- zł
każdy załącznik- opłata skrabowa - 0,50 zł


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Pracownicy merytoryczni m.in, weryfikują kompletność złożonych dokumentów, ustalają strony postępowania, występują o opinię w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, w zależności od kwalifikacji przedsięwzięcia- do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, wystąpują o uzgodnienie do wojewody w przypadku przedsięwzięć mających wpływ na obszary Natura 2000, przeprowadzają rozprawę administracyjną i ewentualnie oględziny w terenie, umieszczają dane w publicznie dostępnym wykazie, procedura kończy się wydaniem decyzji środowiskowej.
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).


PODSTAWA PRAWNA

- art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005r. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zm).


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwolawczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska. Odwołanie winno być opatrzone znaczkami skarbowymi o łącznej wysokości 5 zł.


INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika na stanowisku ds. gospodarki komunalnej i  ochrony środowiska, pok. 11, tel. 0 86 219 60 18 w. 31.

Data powstania: poniedziałek, 10 lip 2006 09:48
Data opublikowania: poniedziałek, 10 lip 2006 09:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 lut 2014 08:30
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 3608 razy