BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej nr 105630B - ul. Jana Pawła II w Wiźnie

GK.271.1.5.2016                                                                                              Wizna,dn. 26.08.2016r.                                                                                        

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z  2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 105630B - ul. Jana Pawła II w Wiźnie” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez WykonawcęBIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża, cena brutto 250 228,76 zł.
         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (okres gwarancji), spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, a w związku  z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie poszczególnych kryteriów.
        W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:
1)  Cena – 95 %   /maks. 95 pkt/
2)  Okres gwarancji – 5%   /maks. 5 pkt/

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 91,68 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 2 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 93,68 pkt.

Oferta nr 2
VIKBUD Robert Wierzbowski, ul. Powstańców 15 m. 8, 07-410 Ostrołęka
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 76,68 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 5 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 81,68 pkt.

Oferta nr 3
BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 95 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 5 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy – Prawo zamówień publicznych, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                                                                   WÓJT       
                                                                                                      dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 26 sie 2016 11:56
Data opublikowania: piątek, 26 sie 2016 12:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 kwi 2017 13:11
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1032 razy