BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 172036B we wsi Zanklewo

GK.271.1.7.2016                                                                                              Wizna, dn. 29.08.2016r.

                                                       

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

         Działając na podstawie art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 172036B we wsi Zanklewo” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez WykonawcęBIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża, cena brutto 250 292,02 .

         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (okres gwarancji), spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie poszczególnych kryteriów.

          W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:
1)  Cena – 95 %   /maks. 95 pkt/
2)  Okres gwarancji – 5%   /maks. 5 pkt/

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 95 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 0 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 95 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy – Prawo zamówień publicznych, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                                                                           WÓJT               
                                                                                                                dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 29 sie 2016 15:52
Data opublikowania: poniedziałek, 29 sie 2016 16:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lis 2017 14:14
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1109 razy