BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej we wsi Sieburczyn – odcinek III

GK.271.1.6.2016                                                                                           Wizna, dn. 31.08.2016r.
                                                                                             

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.2164) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej we wsi Sieburczyn – odcinek III” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez WykonawcęPROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża, cena brutto 330 000,00 zł.
          Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (okres gwarancji), spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie poszczególnych kryteriów.
          W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:
1)   Cena – 95 %   /maks. 95 pkt/
2)   Okres gwarancji – 5%   /maks. 5 pkt/

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1 – Wykonawca wykluczony
KOP-TRANS Jan Chrostowski, Biodry 14, 18-420 Jedwabne

Oferta nr 2 – Wykonawca wykluczony
TRANS-BRUK USŁUGI DROGOWO BUDOWLANE I TRANSPORT Adam Kumycz, ul. Ostrowska 34, 18-300 Zambrów

Oferta nr 3
PROBUK Barbara Mściwujewska Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 95 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji –2 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 97 pkt.

         Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że z postępowania wykluczono następujących Wykonawców:
1) KOP-TRANS Jan Chrostowski, Biodry 14, 18-420 Jedwabne – oferta nr 1
Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną wykluczenia Wykonawcy jest art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), który stanowi, że Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Uzasadnienie faktyczne:
Zgodnie z rozdziałem V SIWZ Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia był zobowiązany wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, a także, iż nie ma podstaw do wykluczenia go z postępowania z powodów określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
         W rozdziale VI SIWZ wskazano wykaz oświadczeń i dokumentów jakie winni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do ich wykluczenia z postępowania.
          Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia zobowiązany był do wykazania, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie, zrealizował co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie: dróg, parkingów lub placów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, w tym co najmniej 2 roboty o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto każda. W tym celu Zamawiający żądał złożenia przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca załączył do oferty wykaz wykonanych robót zawierający wyłącznie 2 roboty, z czego jedna była na kwotę poniżej 250 000,00 zł oraz dowody dotyczące wykonania tych robót.
           Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca zobowiązany był wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 200 000,00 zł oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 200 000,00 zł. W tym celu Zamawiający żądał złożenia przez Wykonawcę informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca do złożonej oferty nie załączył żadnego z dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
           Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Zamawiający żądał złożenia przez Wykonawcę m.in. następujących dokumentów:
1) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
           Wykonawca załączył do oferty informację z CEIDG, która nie zawierała daty jej wystawienia, natomiast nie załączył aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
            W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych pismem z dnia 16 sierpnia 2016 r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia następujących dokumentów:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2) wykazu robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
3) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 200 000,00 zł,
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
           W dniu 19 sierpnia 2016 roku Wykonawca przedłożył uzupełnienie dokumentów. Pomimo uzupełnienia Wykonawca nie spełnia jednak wszystkich warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca KOP-TRANS Jan Chrostowski jako uzupełnienie załączył wadliwą informację banku, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych. Wykonawca przedłożył zaświadczenie Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Łomży z datą wystawienia dokumentu 22.05.2015r., czyli z okresu wcześniejszego niż wymagane przepisami 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
           Dodatkowo pomimo, iż pierwotnie w ofercie zaznaczył, że wszystkie prace będzie wykonywał sam w uzupełnieniu, przedłożonym w dniu 19 sierpnia 2016 roku na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, powołał się na zasoby podmiotu trzeciego, gdzie z treści zobowiązania wynika, iż podmiot ten będzie podwykonawcą. Załączone zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia zostały przedłożone jako kopia, a nie oryginał. Zamawiający nie wzywał jednak do ich uzupełnienia, gdyż jak wynika z treści art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
            W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 4 ww. ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 2) TRANS-BRUK USŁUGI DROGOWO BUDOWLANE I TRANSPORT Adam Kumycz, ul. Ostrowska 34, 18-300 Zambrów – oferta nr 2
Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną wykluczenia Wykonawcy jest art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164), który stanowi, że Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert.
Uzasadnienie faktyczne:
Zgodnie z pkt. 4 rozdziału VIII SIWZ „Wymagania dotyczące wadium”, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany był do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Powyższa dyspozycja wynika z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, który mówi, że wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Jednocześnie w ust. 3 rozdziału VIII SIWZ określono, że wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: HEXABANK Spółdzielczy– Oddział w Wiźnie nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020, a za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu został wyznaczony na dzień 08.08.2016 r. do godziny 1000.
         Z pisemnej informacji HEXABANK Spółdzielczy z siedzibą w Piątnicy Poduchownej Oddział w Wiźnie otrzymanej na prośbę Zamawiającego wynika, że uznanie rachunku Gminy Wizna przelewem nastąpiło w dniu 08.08.2016 r. o godzinie 11:06, czyli po upływie terminu składania ofert. W związku z powyższym Wykonawca TRANS-BRUK Usługi Drogowo Budowlane i Transport Adam Kumycz przed upływem terminu składania ofert nie wniósł wadium i w chwili upływu terminu składania ofert jego oferta nie była zabezpieczona wadium.
          Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 4 ww. ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                                                                            WÓJT 
                                                                                                            dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 31 sie 2016 16:52
Data opublikowania: środa, 31 sie 2016 21:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lis 2017 14:14
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1838 razy