BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 105630B - ul. Jana Pawła II w Wiźnie

GK.271.1.5.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 105630B - ul. Jana Pawła II w Wiźnie

Numer ogłoszenia: 146260 - 2016; data zamieszczenia: 15.09.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148701 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wizna, Plac kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 86 2196018, faks 86 2196018.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 105630B - ul. Jana Pawła II w Wiźnie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 105630B - ul. Jana Pawła II w Wiźnie na odcinku o długości 422,00 m od granicy pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1934B - ul. Stefana Czarnieckiego w Wiźnie (km rob. 0+ 000) do krawędzi nawierzchni drogi wewnętrznej - ul. Nadnarwiańska w Wiźnie (km 0+422,00) na działkach o nr geod. 1271 i 1189, położonych w obrębie Wizna, obejmująca następujące roboty: 1) Roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe, 2) Roboty rozbiórkowe: rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, betonu, kostki betonowej, podbudowy z kruszywa, nawierzchni chodników z płyt betonowych oraz krawężników betonowych, wywóz gruzu z terenu rozbiórki, 3) Roboty nawierzchniowe: a) próg zwalniający z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na podbudowie betonowej, ograniczony krawężnikami betonowymi najazdowymi, b) nawierzchnia jezdni, zaprojektowano następującą nawierzchnię jezdni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - grubości 3 cm, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego - grubości śr. 3 cm, c) zjazdy na posesje, o następującej konstrukcji: kostka betonowa wibroprasowana - grub. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa - grub. 5 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego - grub. 15 cm, grunt stabilizowany cementem - grub. 15 cm, nawierzchnię zjazdów od strony posesji należy ograniczyć krawężnikiem betonowym oporowym 15x22 cm stawianym na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15, d) chodniki, o następującej konstrukcji: kostka betonowa wibroprasowana - grub. 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa - grub. 5 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego - grub. 15 cm, nawierzchnię chodników od strony posesji należy ograniczyć obrzeżem betonowym 6x20 cm, e) opaska, o następującej konstrukcji: kostka betonowa wibroprasowana - grub. 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa - grub. 5 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego (kruszywa naturalne niekruszone) - grub. 10 cm, nawierzchnię opasek od strony posesji należy ograniczyć obrzeżem betonowym 6x20 cm, 4) Elementy bezpieczeństwa i organizacja ruchu: ustawienie pionowych znaków drogowych i malowanie oznakowania poziomego jezdni, 5) Roboty towarzyszące: regulacja pionowa studzienek - zasuwy wodociągowe, studnie kanalizacyjne, wpusty KD, 6) Inwentaryzacja powykonawcza. 2. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej: projekcie budowlano-wykonawczym, projekcie stałej organizacji ruchu, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.12.90-7, 45.11.13.00-1, 45.23.32.90-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla operacji typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.09.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-430 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 343352,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 250228,76
  • Oferta z najniższą ceną: 250228,76 / Oferta z najwyższą ceną: 310013,59
  • Waluta: PLN.

                                                                                                            wz. Wójta
                                                                                                      mgr Józef Gawroński
                                                                                                          Sekretarz Gminy

Data powstania: czwartek, 15 wrz 2016 15:00
Data opublikowania: czwartek, 15 wrz 2016 15:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lis 2017 14:14
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1210 razy