BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej we wsi Sieburczyn - odcinek III.

GK.271.1.6.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej we wsi Sieburczyn - odcinek III.

Numer ogłoszenia: 146272 - 2016; data zamieszczenia: 15.09.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 151351 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wizna, Plac kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 86 2196018, faks 86 2196018.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej we wsi Sieburczyn - odcinek III..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej we wsi Sieburczyn - odcinek III o długości 488,30 m na działkach o nr geod. 377, 399 i 400, położonych w obrębie Sieburczyn. Początek robót przyjęto w osi istniejącej nawierzchni drogi gminnej ok. 10,0 m od granicy pasa drogowego drogi powiatowej Wizna-Burzyn-Radziłów na krawędzi nawierzchni bitumicznej (km rob. 0+000,00), natomiast koniec na granicy zabudowy wsi (km rob. 0+488,30). Prace budowlane obejmują następujące roboty: 1) Roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe i mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków, 2) Roboty ziemne: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami; 3) Roboty nawierzchniowe: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr. nawierzchni, krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław (betonowe oporowe o wymiarach 15x22 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa), podbudowa z kruszyw łamanych (warstwa dolna grubości 20 cm - kruszywo naturalne 0-31,5 mm C50/30), nawierzchnia jezdni (kostka szara o grubości 8 cm układana na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem); 4) Umocnienie pobocza: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr. nawierzchni, podbudowa z kruszyw łamanych (warstwa dolna grubości 15 cm - kruszywo 0-31,5 C50/30), umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem otworów kruszywem łamanym 0-16 C50/30, 5) Organizację ruchu: ustawienie pionowych znaków drogowych, 6) Inwentaryzację powykonawczą. 2. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej: projekcie budowlanym i wykonawczym, projekcie stałej organizacji ruchu, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.23.32.90-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla operacji typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.09.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 338632,94 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 330000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 240735,72 / Oferta z najwyższą ceną: 355627,81
  • Waluta: PLN .

                                                                                                            wz. Wójta
                                                                                                     mgr Józef Gawroński
                                                                                                         Sekretarz Gminy

Data powstania: czwartek, 15 wrz 2016 15:07
Data opublikowania: czwartek, 15 wrz 2016 15:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lis 2017 14:14
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1168 razy