BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 172036B we wsi Zanklewo

GK.271.1.7.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 172036B we wsi Zanklewo

Numer ogłoszenia: 146280 - 2016; data zamieszczenia: 15.09.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 153805 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wizna, Plac kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 86 2196018, faks 86 2196018.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 172036B we wsi Zanklewo.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 172036B we wsi Zanklewo na odcinku o długości 332,40 m na działkach o nr geod. 587, 586, 206/1, 207/1, 438/1, 439/1, 577/1, 437/3, 440/1 i 437/5 położonych w obrębie wsi Zanklewo. Początek robót przyjęto na krawędzi jezdni drogi powiatowej - km 0+000 (początek robót), a koniec w osi nawierzchni drogi gminnej Nr 105622B - km 0+337,51 (koniec robót na krawędzi pasa drogowego - km 0+332,40). Prace budowlane obejmują następujące roboty: 1) Roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe (wraz z inwentaryzacją powykonawczą), roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków, mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni, wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi oraz usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku; 2) Roboty ziemne: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami oraz zagęszczanie nasypów walcami; 3) Elementy odwodnienia: brukowanie skarp przekopów i nasypów na podsypce z piasku; 4) Roboty nawierzchniowe: podbudowa z kruszyw łamanych (warstwa dolna grubości 20 cm - kruszywo 0-31,5 C903), nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca (po zagęszczeniu grubości 5 cm), nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna (po zagęszczeniu grubości 3 cm), oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych (skropienie nawierzchni asfaltem), nawierzchnia żwirowa - warstwa jezdni dolna grubości 10 cm (pobocza), nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna (grubość po uwałowaniu 15 cm - kruszywo 0-31,5 C5030) oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (zjazdy); 5) Roboty towarzyszące: wykonanie przepustów pod drogami oraz regulacja pionowa zasuw wodociągowych; 6) Organizację ruchu: ustawienie pionowych znaków drogowych i malowanie oznakowania poziomego jezdni. 2. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej: projekcie budowlanym i wykonawczym, projekcie stałej organizacji ruchu, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.11.12.90-7, 45.23.24.52-5.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla operacji typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.09.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-430 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 206902,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 250292,02
  • Oferta z najniższą ceną: 250292,02 / Oferta z najwyższą ceną: 250292,02
  • Waluta: PLN .

                                                                                                             wz. Wójta
                                                                                                    mgr Józef Gawroński
                                                                                                       Sekretarz Gminy

Data powstania: czwartek, 15 wrz 2016 15:26
Data opublikowania: czwartek, 15 wrz 2016 15:33
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lis 2017 14:15
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1181 razy