BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

WÓJT GMINY WIZNA Ogłasza nabór na stanowisko Informatyka w Referacie Organizacyjnym, Oświaty i Promocji Urzędu Gminy Wizna ul. Plac Kapitana Raginisa 35
1.Wymagania niezbędne:
wykształcenie średnie informatyczne, 3 lata pracy na stanowisku
informatyka.
2.Wymagania dodatkowe:
samodzielność w działaniu, dobra organizacja pracy, komunikatywność,
dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, sumienność,
odpowiedzialność, terminowość.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) realizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym celu redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej,
2) administrowanie systemem informatycznym urzędu,
3) dobór sprzętu i oprogramowania informatycznego w urzędzie, modernizowanie oraz inspirowanie rozwoju zastosowań informatyki,
4) przetwarzanie informacji dla potrzeb urzędu i wójta,
5) szkolenie, udzielanie instruktażu pracownikom urzędu w zakresie wykorzystania użytkowych systemów informatycznych,
6) komputerowa archiwizacja danych,
7) odpowiedzialność za prowadzenie serwisu internetowego gminy,
4.Wymagane dokumenty :
1) list motywacyjny,
2) curriculum vitae,
3) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe- odbyty staż
5) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności.
5. Termin i miejsce składania dokumentów :
Termin: do dnia 10 sierpnia 2006 r. włącznie
Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Wizna ul. Plac Kapitana Raginisa 35, I piętro, pok. 6 - Referat Organizacyjny, Oświaty i Promocji.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko „ informatyka" w Referacie Organizacyjnym, Oświaty i Promocji Urzędu Gminy Wizna, w pokoju nr 6 . Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,póz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r.
Data powstania: piątek, 28 lip 2006 12:29
Data opublikowania: piątek, 28 lip 2006 12:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 20:04
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 13884 razy