BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105617B Sieburczyn - Rutkowskie

GK.271.1.2017                                                                                                                  Wizna, dn. 10.04.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Na podstawie art. 92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wizna postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105617B Sieburczyn - Rutkowskie” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża,  cena brutto 469.566,60 zł.

         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, skutkiem czego uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

         W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:

  1. Cena – 60 % /max. 60 pkt/,
  2. Okres gwarancji – 40 % / max. 40 pkt/.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 60 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 0 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 60 pkt.

                                                                                                                                    WÓJT
                                                                                                                         dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Data powstania: poniedziałek, 10 kwi 2017 12:43
Data opublikowania: poniedziałek, 10 kwi 2017 12:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 kwi 2018 17:03
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1003 razy