BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105617B Sieburczyn-Rutkowskie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Wizna: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105617B Sieburczyn-Rutkowskie
Ogłoszenie nr 70167 - 2017 z dnia 2017-04-20 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:    tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 40560-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego:
     nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających: nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Wizna, krajowy numer identyfikacyjny 450670002, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa  35, 18- 430   Wizna, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 86 219 60 18, faks 86 219 60 18, e-mail wizna@wizna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105617B Sieburczyn-Rutkowskie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):   GK.271.1.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105617B Sieburczyn – Rutkowskie – etap II. Początek robót przyjęto na krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1966B Wizna – Sambory – Sieburczyn – Rutkowskie – Burzyn – Pluty – Radziłów (trasa 1 w km 0+000 - 0+294,73) a koniec robót w km 0+145,34 trasy 2. Zakres prac budowlanych obejmuje: 1)Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków, mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni, wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi oraz usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi; 2)Roboty rozbiórkowe: rozebranie nawierzchni z brukowca, załadowanie gruzu koparko-ładowarką i wywóz gruzu z terenu rozbiórki, rozebranie przepustów z rur betonowych, ścianek czołowych i ław przepustów, załadowanie i wywóz gruzu; 3)Roboty ziemne: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami oraz zagęszczanie nasypów walcami 4)Elementy odwodnienia: wykopy i przekopy wykonywane koparkami, przepusty z rur żelbetowych o śred. 60 cm, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem warstwy gruntu, obudowa wlotów przepustów; 5)Roboty nawierzchniowe: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszyw łamanych (warstwa grub. 20 cm), nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych: warstwa wiążąca (po zagęszczeniu grub. 5 cm), warstwa ścieralna (po zagęszczeniu grub. 3 cm),oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych, nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa dolna po uwałowaniu 10 cm (pobocza), podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna grub. 15 cm pod płyty ażurowe na poboczach, umocnienie poboczy płytami ażurowymi z wypełnieniem mieszanką kruszyw niezwiązanych; rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, ławy pod krawężniki z kruszywa łamanego, ścieki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej; profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (zjazdy na posesje), krawężniki betonowe oporowe na ławie betonowej, podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna grub. 20 cm, chodniki (zjazdy) z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna (po uwałowaniu grub. 15 cm) ; 6)Elementy organizacji ruchu: ustawienie pionowych znaków drogowych; 7)Roboty towarzyszące: regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, wykonanie przepustów – rura dwudzielna, przesunięcie hydrantu poza obręb pobocza; 8)Roboty wykończeniowe: plantowanie powierzchni skarp, humusowanie skarp z obsianiem; 9)Inwentaryzacja powykonawcza.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233123-7
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111300-1, 45233290-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione        nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT     
407906.46
Waluta    PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert   
1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,  ul. Sikorskiego 156,  18-400,  Łomża,  kraj/woj. podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
469566,60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 469566,60
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 469566,60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

                                                                                                                                           WÓJT
                                                                                                                                 dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 20 kwi 2017 15:00
Data opublikowania: czwartek, 20 kwi 2017 15:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 kwi 2018 17:04
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 964 razy