BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Przebudowa drogi gminnej we wsi Małachowo

Ogłoszenie nr 97081 - 2017 z dnia 2017-06-14 r.

Wizna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer:
522932-N-2017
Data: 01/06/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wizna, Krajowy numer identyfikacyjny 450670002, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa  35, 18-430   Wizna,woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 219 60 18, e-mail wizna@wizna.pl, faks 86 219 60 18.
Adres strony internetowej (url): bip.wizna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
II
Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 5) Roboty nawierzchniowe: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszyw łamanych (warstwa grub. 20 cm), nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych: warstwa wiążąca (po zagęszczeniu grub. 5 cm), warstwa ścieralna (po zagęszczeniu grub. 3 cm),oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych, nawierzchnia z tłucznia kamiennego na końcach nawierzchni bitumicznej, nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa dolna po uwałowaniu 10 cm (pobocza), nawierzchnia z płyt ażurowych na poboczach, nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna po uwałowaniu 15 cm (zjazdy na posesje);

W ogłoszeniu powinno być: 5) Roboty nawierzchniowe: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszyw łamanych (warstwa grub. 20 cm), nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych: warstwa wiążąca (po zagęszczeniu grub. 5 cm), warstwa ścieralna (po zagęszczeniu grub. 3 cm),oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych, nawierzchnia z tłucznia kamiennego na końcach nawierzchni bitumicznej, nawierzchnia z tłucznia kamiennego (pobocza), nawierzchnia z płyt ażurowych na poboczach, nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna po uwałowaniu 20 cm (zjazdy na posesje);

                                                                                                                 WÓJT
                                                                                                 dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 14 cze 2017 12:49
Data opublikowania: środa, 14 cze 2017 12:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 kwi 2018 17:04
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 873 razy