BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

GK.271.7.2017                                                                                                  Wizna, dnia 22.08.2017r.                 

                                                                                                                    

ZAWIADOMIENIE
o  unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (BZP 572086-N-2017 z dnia 14.08.2017 r.)

 

Zamawiający - Gmina Wizna informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).

Uzasadnienie

         Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
         W przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień
22 sierpnia 2017 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.
         W związku z powyższym, Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie.

                                                                                                                                  WÓJT
                                                                                                                    dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Data powstania: wtorek, 22 sie 2017 15:53
Data opublikowania: wtorek, 22 sie 2017 16:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 sty 2018 09:49
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 923 razy