BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dowóz uczniów na terenie gminy Wizna do Szkoły Podstawowej w Rutkach oraz do Szkoły Podstawowej w Wiźnie w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019

GK.271.6.2017                                                                                                                   Wizna, dn. 22.08.2017 r.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

     Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dowóz uczniów na terenie gminy Wizna do Szkoły Podstawowej w Rutkach oraz do Szkoły Podstawowej w Wiźnie w roku  szkolnym 2017/2018 i 2018/2019” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę – FASTER Typa Radosław, ul. Mazurska 9/4, 10-519 Olsztyn.

      Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych. Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ww. Wykonawcy była najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, skutkiem czego uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

     W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:

  1. Cena – 60 % /max. 60 pkt/,
  2. Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie wystąpienia awarii – 20 % / max. 20 pkt/,
  3. Wiek pojazdów – 20 % / max. 20 pkt/.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
Oferta nr 1
Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA Spółka Akcyjna, ul. Fabryczna 1, 15-482 Białystok
oferta odrzucona.

Oferta nr 2
DAREX TRANSPORT PRZEWOZY AUTOKAROWE
Dariusz Kalinowski, Stare Bożejewo 1, 18-430 Wizna
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:  cena – 59,57 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:  czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie wystąpienia awarii – 20 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:  wiek pojazdów – 0 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 79,57 pkt.

Oferta nr 3
FASTER Typa Radosław, ul. Mazurska 9/4, 10-519 Olsztyn
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:  cena – 60 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:  czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie wystąpienia awarii – 20 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:  wiek pojazdów – 0 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 80 pkt.


          Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o odrzuceniu oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę – Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA Spółka Akcyjna, ul. Fabryczna 1, 15-482 Białystok na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie  faktyczne i prawne:
     
Zgodnie z rozdziałem XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający określił, że oferta złożona przez Wykonawcę powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów składanych w postępowaniu.
      Oferta złożona przez Wykonawcę Podlaska Komunikacja Samochodowej NOVA Spółka Akcyjna została podpisana przez Pana Waldemara Osuchowskiego - osobę nie wymienioną w dokumentach rejestrowych firmy (KRS), jako uprawnioną do reprezentacji spółki. Ponadto do oferty nie załączono pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu przez Pana Waldemara Osuchowskiego jako pełnomocnika. Wobec powyższego Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę pismem z dnia 14.08.2017 r. do złożenia stosownego pełnomocnictwa. Wykonawca w dniu 18.08.2017 r. przedłożył Zamawiającemu pełnomocnictwo upoważniające Pana Waldemara Osuchowskiego, do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu w imieniu Wykonawcy wystawione z datą 16.08.2017 r., natomiast oferta została sporządzona w dniu 11.08.2017 r. (termin składania ofert upłynął w dniu 11.08.2017 r.).
     Mając na uwadze fakt, iż do złożenia oferty niezbędne jest posiadanie  przez osobę składającą w imieniu Wykonawcy oświadczenie woli w przedmiocie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a także w przedmiocie zaoferowania wykonania przedmiotu zamówienia stosownego umocowania, brak takiego pełnomocnictwa oznacza, że oferta została podpisana przez osobę nieumocowaną, co skutkuje tym, że oferta w ogóle  nie jest podpisana.
     Prawidłowe pełnomocnictwo przedłożone na wezwanie Zamawiającego powinno potwierdzać istnienie umocowania do dokonania danej czynności na dzień jej dokonania – złożenie pełnomocnictwa z datą po złożeniu oferty będzie skutkowało przyjęciem przez Zamawiającego założenia, że ofertę złożyła osoba nieuprawniona i oferta taka będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp (jako oferta nieważna na podstawie  odrębnych przepisów).
     Konsekwencją złożenia oferty przetargowej bez umocowania lub bez dostatecznego umocowania bądź z przekroczeniem jego zakresu jest bezwzględna nieważność oferty jako oświadczenia woli na podstawie art 104 zd. 1 Kodeksu cywilnego, a także na podstawie art. 73 § 1 kc. Zgodnie z wyraźnym brzmieniem art. 104 zd. 1 kc jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez dostatecznego umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna.

      Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej: 
w wyroku z dnia 20 marca 2015 r., (sygn. akt KIO 438/15) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że: „(…) Oczywistą jest ogólna zasada, że oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne winna być podpisana przez osobę lub osoby, posiadające do tego stosowne umocowanie. Do złożenia oferty niezbędne jest posiadanie przez osoby składające w imieniu wykonawcy oświadczenie woli w przedmiocie udziału w postępowaniu a także w przedmiocie zaoferowania wykonania przedmiotu zamówienia stosownego umocowania w dacie składania ofert. W przeciwnym bowiem wypadku nie będziemy mieli do czynienia ze złożeniem oferty. Nie bez powodu przy tym ustawodawca stawia w systemie zamówień publicznych bardzo kategoryczny wymóg złożenia oferty w nieprzekraczalnym terminie składania ofert. Konsekwencją powyższego jest konieczność posiadania takiego umocowania w dacie składania ofert (…)”;
w wyroku KIO 2787/14 z dnia 16 styczna 2015 r. (sygn. akt KIO 2787/14) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że:„(…) Do złożenia oferty niezbędne jest posiadanie przez osoby składające w imieniu wykonawcy oświadczenie woli w przedmiocie udziału w postępowaniu a także w przedmiocie zaoferowania wykonania przedmiotu zamówienia stosownego umocowania w dacie składania ofert. W przeciwnym bowiem wypadku nie będziemy mieli do czynienia ze złożeniem oferty. (…) Przepis art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazuje natomiast zamawiającemu odrzucenie oferty nieważnej na podstawie odrębnych przepisów. Doktryna i orzecznictwo wiążą zastosowanie przywołanej normy przede wszystkim z wadliwością oświadczenia woli stanowiącego ofertę w szczególności w kontekście umocowania osoby, która podpisała ofertę do dokonania tej czynności (…)”; 
w wyroku z dnia 27 marca 2012 r. (sygn. akt KIO 490/12)  Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że: „(…)  Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp przez jego niezastosowanie i nieodrzucenie oferty SKB Sp. z o.o. Sp. k., pomimo że oferta tego wykonawcy została podpisana przez osobę nieuprawnioną. Odwołujący wskazywał, iż SKB Sp. z o.o. Sp. k. przedłożyła wraz z ofertą pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty z dnia 3 stycznia 2012 r., a zatem w dacie 20 grudnia 2011 r. osoba składająca podpisy nie posiadała stosownego umocowania. Izba podziela stanowisko, iż załączone przez wykonawcę SKB Sp. z o.o. Sp. k. pełnomocnictwo z dnia 3 stycznia 2012 r. (…) nie potwierdza w prawidłowy sposób umocowania do podpisania oferty w dacie 20 grudnia 2011 r. Izba nie zgadza się w tym zakresie z argumentacją prezentowaną przez Zamawiającego i SKB Sp. z o.o. Sp. k., jakoby z punktu widzenia oceny prawidłowości umocowania osoby składającej ofertę w imieniu wykonawcy data podpisania oferty pozostawała bez znaczenia, zaś miarodajną w tym względzie była wyłącznie data złożenia oferty Zamawiającemu. (…) w przypadku oświadczenia woli jest to złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym jego treść. (…) złożenie podpisu na formularzu ofertowym zawierającym zasadniczą część oświadczenia woli wykonawcy co do realizacji zamówienia (oraz na innych załączanych dokumentach) nie jest tylko czynnością techniczną, (…) lecz decyduje o prawidłowym złożeniu oświadczenia woli. Bez zachowania formy pisemnej oferty, co realizuje się przez złożenie podpisu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, w ogóle nie można mówić o złożeniu prawidłowego oświadczenia woli z zachowaniem wymaganej dla niego pod rygorem nieważności formy (…)”.

       Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, iż oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

                                                                                                                                                 WÓJT
                                                                                                                                 dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 23 sie 2017 11:32
Data opublikowania: środa, 23 sie 2017 11:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 sty 2018 10:18
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1571 razy