BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna

Ogłoszenie nr  500018723-N-2017 z dnia  25-08-2017 r.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Gmina Wizna: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  tak
Numer ogłoszenia: 549160-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:  nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.
1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wizna, Krajowy numer identyfikacyjny 450670002, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa  35, 18-430   Wizna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 219 60 18, e-mail wizna@wizna.pl, faks 86 219 60 18.
Adres strony internetowej (url): bip.wizna.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:    Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  GK.271.4.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:   Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położone na terenie Gminy Wizna objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, a także wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych zwany dalej PSZOK w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w pkt III SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:  nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV: 90533000-2, 90511200-4, 90511300-5, 90511000-2, 90513100-7, 90512000-9, 90514000-3


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  nie
III.3) Informacje dodatkowe:


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
 364365.74
Waluta  PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:   nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "ASTWA"
Email wykonawcy: astwa@astwa.pl
Adres pocztowy: ul. Kombatantów 4
Kod pocztowy: 15-102
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy  
503814.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem  503814.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem  635616.72
Waluta:  PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Data powstania: sobota, 26 sie 2017 22:24
Data opublikowania: sobota, 26 sie 2017 22:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 kwi 2018 17:07
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 893 razy