BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

GK.271.8.2017                                                                                                              Wizna, dn. 05.09.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn.: „Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą
ofertę nr 2
złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MOTO-TRUCK” Leszek Chmiel,
ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce.

         Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych. Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ww. Wykonawcy była najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, skutkiem czego uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

         W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:
         1. Cena – 60 % /max. 60 pkt/,
         2. Okres gwarancji – 30 % / max. 30 pkt/,
         3. Termin wykonania zamówienia - 10 % / max. 10 pkt/.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 58,20 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 10 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: termin wykonania zamówienia – 0 pkt.
Łączna liczba otrzymanych punktów – 68,20 pkt.

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MOTO-TRUCK” Leszek Chmiel, ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 60 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 20 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: termin wykonania zamówienia – 10 pkt.
Łączna liczba otrzymanych punktów – 90 pkt.

                                                                                                                                       WÓJT
                                                                                                                         dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: wtorek, 5 wrz 2017 14:10
Data opublikowania: wtorek, 5 wrz 2017 14:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 kwi 2018 17:05
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 974 razy