BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kramkowo

Ogłoszenie nr 500027425-N-2017 z dnia 12-09-2017 r.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Gmina Wizna: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kramkowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 558231-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 500009096-N-2017


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.
1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wizna, Krajowy numer identyfikacyjny 450670002, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa  35, 18-430   Wizna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 219 60 18, e-mail wizna@wizna.pl, faks 86 219 60 18.
Adres strony internetowej (url): bip.wizna.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:   Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kramkowo
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  GK.271.5.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Kramkowo (sieć – odcinek od S22 do S 27, przyłącza do budynków o nr 30, 33, 45, 47). Zakres prac budowlanych obejmuje: 1) kolektor grawitacyjny: a) Roboty ziemne: usunięcie ziemi urodzajnej (humusu), umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi, roboty ziemne, wykopy liniowe szer. 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem wraz z obsypką rur, montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem warstw, mechaniczne plantowanie terenu, b) Roboty instalacyjne: kanały z rur PVC o śred. zew. 200 mm łączone na wcisk, deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych, zbrojenie konstrukcji monolitycznych, betonowanie konstrukcji zbrojonych, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śred. 1200 mm w gotowym wykopie, przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi, przeciski metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego, przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem wraz z obsypką rur, rury osłonowe, 2) przyłącza sanitarne: a) Roboty ziemne: usunięcie ziemi urodzajnej (humusu), roboty ziemne, wykopy liniowe szer. 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład, zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem warstw, mechaniczne plantowanie terenu, b) Roboty instalacyjne: kanały z rur PVC o śred. zew. 160 mm łączone na wcisk, kanały z rur PVC o śred. zew. 200 mm łączone na wcisk, studzienki kanalizacyjne systemowe o śred. 315-425 mm, przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi, przeciski metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego, przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, 3) Inwentaryzacja powykonawcza.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie
II.5) Główny Kod CPV: 45232440-8
Dodatkowe kody CPV: 45455110-3


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT  274311.81
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c. Witold i Andrzej Jemielity
Email wykonawcy: jemielity.lomza@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Szeroka 33
Kod pocztowy: 18-400
Miejscowość: Łomża
Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
171.533,64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 132.648,75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 247.974,43
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

                                                                                                                               WÓJT
                                                                                                              dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: wtorek, 12 wrz 2017 15:23
Data opublikowania: wtorek, 12 wrz 2017 15:31
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 kwi 2018 17:06
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1090 razy