BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Dowóz uczniów na terenie gminy Wizna do Szkoły Podstawowej w Rutkach oraz do Szkoły Podstawowej w Wiźnie w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019

Ogłoszenie nr 500037515-N-2017 z dnia 03-10-2017 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Gmina Wizna: Dowóz uczniów na terenie gminy Wizna do Szkoły Podstawowej w Rutkach oraz  do Szkoły Podstawowej w Wiźnie w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 563471-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.
1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wizna, Krajowy numer identyfikacyjny 450670002, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa  35, 18-430   Wizna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 219 60 18, e-mail wizna@wizna.pl, faks 86 219 60 18.
Adres strony internetowej (url): bip.wizna.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz uczniów na terenie gminy Wizna do Szkoły Podstawowej w Rutkach oraz do Szkoły Podstawowej w Wiźnie
w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): GK.271.6.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: dowóz uczniów na terenie gminy Wizna do Szkoły Podstawowej w Rutkach oraz do Szkoły Podstawowej w Wiźnie w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 tj. od dnia 01 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. w dni nauki szkolnej. Ilość dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 – po 186 dni. 2. Zakres zamówienia obejmuje następujące usługi: Wykonywanie usługi transportowej w zakresie przewozu osób wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowożenia. Łączna dzienna liczba kilometrów wynosić będzie 132 (przywozy i odwozy). Łącznie dziennie przewożonych będzie 193 osoby.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie
III.3) Informacje dodatkowe:


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
285000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: FASTER Typa Radosław
Email wykonawcy: biuro@faster.net.pl
Adres pocztowy: ul. Mazurska 9/4
Kod pocztowy: 10-519
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 293799,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 264100,95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 295920,03
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA
Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

                                                                                                                                             WÓJT
                                                                                                                             dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 4 paź 2017 09:27
Data opublikowania: środa, 4 paź 2017 09:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 kwi 2018 17:06
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1058 razy