BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Ogłoszenie nr 500037773-N-2017 z dnia 03-10-2017 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Gmina Wizna: Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 576318-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.
1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wizna, Krajowy numer identyfikacyjny 450670002, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa  35, 18-430   Wizna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 219 60 18, e-mail wizna@wizna.pl, faks 86 219 60 18.
Adres strony internetowej (url): bip.wizna.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): GK.271.8.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4. Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego stanowią załącznik nr 7 do SIWZ (wypełniony i podpisany należy złożyć wraz z ofertą). 2.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu (min. 1 dzień w ciągu 6 godzin) wydelegowanych przedstawicieli Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. 3.Miejsce dostawy: Bronowo, ul. Mostowa 5 – garaż OSP. Dostawa odbędzie się transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt. 4.Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo musi być ważne na dzień odbioru przedmiotu zamówienia. 5.Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli co najmniej 2 letniej gwarancji jakości licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie
II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3

 

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie
III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
691000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "MOTO-TRUCK" Leszek Chmiel
Email wykonawcy: biuro@mototruck.pl
Adres pocztowy: ul. Ks. Piotra Sciegiennego 270
Kod pocztowy: 25-116
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
710940,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 710940,00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 732957,00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA
Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

                                                                                                                                   WÓJT
                                                                                                                     dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 4 paź 2017 09:43
Data opublikowania: środa, 4 paź 2017 09:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 kwi 2018 17:07
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 944 razy