BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna

GK.271.9.2017                                                                                                                   Wizna, dn. 09.11.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

           Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn.: „Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk, Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża.

            Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ww. Wykonawcy była najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, skutkiem czego uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

           W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:
              1.  Cena – 60 % /max. 60 pkt/,
              2.  Termin realizacji dostaw – 30 % / max. 30 pkt/,
              3.  Termin płatności faktury –10 % / max. 10 pkt/.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert złożona została tylko jedna oferta:
Oferta nr 1
P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk, Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 60 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: termin realizacji dostaw – 30 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: termin płatności faktury – 10 pkt.
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

                                                                                                                                   WÓJT
                                                                                                                     dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 9 lis 2017 14:01
Data opublikowania: czwartek, 9 lis 2017 14:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 sty 2018 10:18
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 755 razy