BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna

Ogłoszenie nr 500056913-N-2017 z dnia 10-11-2017 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Gmina Wizna: Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 604661-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wizna, Krajowy numer identyfikacyjny 450670002, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa  35, 18-430   Wizna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 219 60 18, e-mail wizna@wizna.pl, faks 86 219 60 18.
Adres strony internetowej (url): bip.wizna.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): GK.271.9.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 do celów ogrzewania obiektów: Urzędu Gminy Wizna, Szkoły Podstawowej w Wiźnie, Szkoły Podstawowej w Rutkach. Przewidywane zapotrzebowanie Zamawiającego w okresie trwania umowy będzie wynosić ok. 63 000 litrów oleju lekkiego. Szczegółowe zapotrzebowanie na olej w sezonie grzewczym 2017/2018 dla poszczególnych jednostek: 1)Urząd Gminy Wizna - w ilości 13 000 litrów, 2)Szkoła Podstawowa w Wiźnie – w ilości 40 000 litrów, 3)Szkoła Podstawowa w Rutkach – w ilości 10 000 litrów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie
II.5) Główny Kod CPV: 09135100-5


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
142065.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Legionów 147F
Kod pocztowy: 18-400
Miejscowość: Łomża
Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
171252.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 171252.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 171252.90
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom    nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

                                                                                                                                            WÓJT
                                                                                                                                 dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 10 lis 2017 13:59
Data opublikowania: piątek, 10 lis 2017 14:07
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 kwi 2018 17:07
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 841 razy