BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ds. kultury, oświaty, promocji, turystyki, małej przedsiębiorczości i handlu

BOGUMIŁA PIOTROWSKA

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Wizna, ul.plac Kpt.Raginisa 35 Stanowisko ds działalności gospodarczej, kultury, oświaty i handlu I piętro - pokój nr 6, tel.219-60-180 Godziny przyjęć interesantów: Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
Do podstawowego zakresu działania stanowiska pracy do spraw oświaty, kultury, promocji, i działalności gospodarczej należy:

I. W zakresie spraw dotyczących oświaty:

1. opracowywanie wniosków w sprawie lokalizacji, otwierania, zamykania i przekształcania placówek oświatowych,
2. sprawdzanie i przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych oraz aneksów szkół podstawowych i gimnazjum,
3. przygotowywanie konkursów na dyrektorów szkół,
4. wdrażanie w życie zarządzeń, instrukcji i wytycznych Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół, realizacji programów nauczania,
5. współdziałanie ze służbą zdrowia, w sprawie ochrony zdrowia dzieci i bezpieczeństwa oraz higieny pracy,
6. dokonywanie analiz danych statystycznych pod kątem sprawozdawczości zbiorowej dotyczących szkół podstawowych i gimnazjum, oraz przygotowywanie zmian demograficznych,
7. współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie dowożenia,
II. w zakresie działalności gospodarczej:
1. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej ( wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji oraz decyzji o wykreślenie),
2. prowadzenie nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie funkcjonowania placówek handlu detalicznego i gastronomii,
3. wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
4. opracowywanie informacji i sprawozdań statystycznych w zakresie działalności gospodarczej,

III. w zakresie kultury, promocji:
1. tworzenie i realizacja długoterminowych planów upowszechniania kultury w Gminie,
2. prowadzenie spraw związnych z ochroną dóbr kultury,
3. prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie kultury,
4. nadzorowanie Biblioteki Publicznej ,Filii oraz Świetlicy Wiejskiej,
5. nadzór nad organizacjami społecznymi działającymi w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
6. wydawanie zezwoleń na publiczną działalność artystyczną i rozrywkową na terenie gminy,
7. współpraca z mediami,
8. nadzór bądź bezpośrednie przygotowanie publikacji i innych form promocyjnych,
9. kreowanie i współdziałanie przy organizowaniu imprez promocyjno-kulturalnych,

IV.prowadzenie spraw zwiazanych z ustalaniem uprawnień i naliczaniem dodatków
mieszkaniowych
1. opracowywanie sprawozdań i danych niezbędnych celem przyznania dotacji na dodatki mieszkaniowe.
V. Sporządzanie zeznań świadków dotyczących pracy w gospodarstwie rolnym
Data powstania: sobota, 17 maj 2003 12:35
Data opublikowania: sobota, 17 maj 2003 12:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 sty 2005 11:00
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2035 razy