BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E

Wizna, 12 grudnia 2006 r

Wizna, 12 grudnia 2006 r.

RG.0050- 3/06

Szanowny/a Pan/i

Sołtys wsi

 

..................................................................

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 19 grudnia 2006 roku /wtorek / na godz. 10ºº zwołuję III sesję Rady Gminy Wizna w Sali OSP w Wiźnie.

Proponowany porządek obrad III sesji Rady Gminy.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki podatku rolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Zgromadzenia Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy
 12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego stawki nauczycielskiego

dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania nauczycielom

szkół i placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest Gmina Wizna.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i

szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny

doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych dla których

organem założycielskim jest Gmina Wizna.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.

15.  .Wolne wnioski i zapytania.

16.  Zamknięcie obrad.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie oraz wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w sołectwie.

Projekty uchwał w załączeniu.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Szulc

 

Data powstania: środa, 13 gru 2006 07:54
Data opublikowania: środa, 13 gru 2006 07:56
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 20:10
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 11122 razy