BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty GK.271.48.2019

dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn.: „Rozbudowy i przebudowy z remontami nawierzchni dróg gminnych” współfinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych