BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

dot. GK.271.1.6.2019: Budowy i rozbudowy dróg gminnych, na terenie gminy Wizna

Ogłoszenie nr 560277306-N-2019 z dnia 18-12-2019 r.

Wizna: Budowy i rozbudowy dróg gminnych, na terenie gminy Wizna
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 618363-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540244008-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510270735-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wizna, Krajowy numer identyfikacyjny 45067000200000, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa  35, 18-430  Wizna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 888 90 00, e-mail sekretariat@gminawizna.pl, faks 86 888 90 13.
    Adres strony internetowej (url): www.bip.wizna.pl
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowy i rozbudowy dróg gminnych, na terenie gminy Wizna

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

GK.271.1.6.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Budowy i rozbudowy dróg gminnych, na terenie gminy Wizna. Zamówienie było podzielone na 2 części, z których każda była odrębnie oceniania: Część I: Budowa drogi gminnej Nr 172037B w miejscowości Wiźnica, gm. Wizna – w formule „zaprojektuj i wybuduj” Część II: Rozbudowa drogi gminnej nr 172018B i 172019B we wsi Wierciszewo, gm. Wizna Zamawiający dopuszczał możliwość składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca mógł złożyć tylko jedną ofertę na dowolną liczbę części.


II.4) Główny kod CPV: 71242000-6
Dodatkowe kody CPV:

45233000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
30.08.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Rozbudowa drogi gminnej nr 172018B i 172019B we wsi Wierciszewo, gm. Wizna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 10/12/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,  ,  ul. Sikorskiego 156,  18-400,  Łomża,  kraj/woj. podlaskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 624737.32 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
10/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zakres robót i wysokość wynagrodzenia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Protokół z negocjacji z dnia 10.12.2019 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Wójt Gminy Wizna

Mariusz Soliwoda