BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

GK 7624-5/07 Wizna, dn. 19 kwietnia 2007 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 16 marca 2007 roku (data wpływu 30 marca 2007r.) Pana Cezarego Walczaka działającego w imieniu Polskiej Telefonii Komórkowej Sp.z Sp.o.o, 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp.z Sp.o , nazwa „WIZNA” Nr: 1521/1193, zlokalizowanej w miejscowości Wizna , przy ul. Łomżyńskiej 11 (teren stacji benzynowej), na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1695, w skład której obecnie wchodzi: wytyczony i ogrodzony teren, wieża stalowa, kratowa o wysokości 50 m npt,kontener technologiczny wraz z urządzeniami zasilającymi i nadawczo-odbiorczymi.
Do wniosku Inwestor dołączył raport oddziaływania inwestycji na środowisko.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wizna , oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wizna.
Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania , wynikacjących z art.10 kodeksu postępowania administracyjnego , do czynnego udziału w każdym jego stadium postępowania .
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wizna, w pokoju n 11.
Zgodnie z art.48 ust.2 pkt.1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz § 2 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U Nr 257, poz.2573) , decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami :
- Wojewodą Podlaskim
- Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku..
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art.35 §5 k.p.a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art.53 ustawy Prawo ochrony środowiska postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Wobec powyższego zgodnie z art.32 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo ochrony środowiska , informuje o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Wizna pokój numer 11, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Data powstania: piątek, 20 kwi 2007 13:15
Data opublikowania: piątek, 20 kwi 2007 13:22
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 kwi 2008 10:58
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2264 razy