BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. GNŚ.271.10.2020 „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wizna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RPO.05.01.00-20-0631/19 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Ogłoszenie nr 540118082-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.

 

Wizna:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 553945-N-2020

Data: 24/06/2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wizna, Krajowy numer identyfikacyjny 45067000200000, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa

35, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 888 90 00, e-mail

sekretariat@gminawizna.pl, faks 86 888 90 13.

Adres strony internetowej (url): http://bip.wizna.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:

 Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje, iż modyfikuje treść SIWZ celem sprostowania oczywistych omyłek pisarskich.

W rozdziale VII Wymagania dotyczące wadium w punkcie 6 było:

"Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 06.07.2020 r. do godz. 12:00."

Rozdział VII Wymagania dotyczące wadium punkt 6 otrzymuje brzmienie

 "Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu

składania ofert, tj. do dnia 06.07.2020 r. do godz. 10:00."

 

Zamawiający wyjaśnia, iż oferty mogą być składane zgodnie z SIWZ do dnia 06.07.2020 r. do godz. 10.00, zatem również do dnia 06.07.2020 r. do godz. 10.00 można wnosić wadium. Wobec powyższego Zamawiający dokonał

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jak wyżej.

 

W rozdziale VII Wymagania dotyczące wadium w punkcie 10 było:

 „Wykonawca, którego oferta została wybrana, straci wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy:

  1. a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  2. b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  3. c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

 

Rozdział VII Wymagania dotyczące wadium punkt 10 otrzymuje brzmienie:

 „Wykonawca, którego oferta została wybrana, straci wadium wraz z odsetkami w

przypadku, gdy:

  1. a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  2. b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

 

Zamawiający wyjaśnia, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie przewiduje dokonania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wobec czego przedmiotowy zapis jest oczywistą omyłką pisarską.

 

Wójt Gminy Wizna

Mariusz Soliwoda

Pliki do pobrania: