BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE WYBORY ŁAWNIKÓW

Wójt Gminy Wizna informuję, że w dniu 31 grudnia 2007 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2003. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnym (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 50, poz. 370) RADA GMINY Wizna w październiku bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2008-2012.

Do Sądu Okręgowego w Łomży w liczbie 2 .

Do Sądu Rejonowego w Łomży w liczbie 3.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1/ posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2/ jest nieskazitelnego charakteru,
3/ ukończył 30 lat,
4/ jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5/ nie przekroczył 70 lat,
6/ jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7/ posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1/ osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2/ osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3/ funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4/ adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5/ radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6/ duchowni,
7/ żołnierze czynnej służby wojskowej,
8/ funkcjonariusze Służby więziennej,
9/ radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają:
- prezesi sądów,
- stowarzyszenia,
- organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
- oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Wizna.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwiska, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.
Upoważnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na wyżej wymienionej liście.

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można otrzymać w Urzędzie Gminy pokój nr 6
(I piętro). Karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej gminy: www.wizna.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl


Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:
1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2) Informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy ul. Pl kpt. Raginisa 35 pok. 6 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30) od poniedziałku do piątku.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 50, poz. 370) lub, które wpłyną do Rady Gminy po upływie 30 czerwca 2007 r. pozostawia się bez biegu.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR UPŁYWA 30 czerwca 2007 roku.


Wójt

Zbigniew Sokołowski
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 5 cze 2007 09:14
Data opublikowania: wtorek, 5 cze 2007 09:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 20:13
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 7438 razy