BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje

o osiągniętych, w latach 2013 -2019, przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania