BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Wójt Gminy Wizna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na: „Wymianę pokrycia dachowego i przebudowę więźby dachowej budynku wielofunkcyjnego w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 25”
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211 000 EURO.

2. Sposób uzyskania SIWZ:
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, można odebrać odpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, I –piętro, pokój nr 8.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.wizna.pl/przetargi

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego i przebudowa więźby dachowej budynku wielofunkcyjnego w Wiźnie zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: do dnia 23.11.2007r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

1) W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, o której mowa w przedmiocie zamówienia,
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
• wykonali, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i wartości nie mniejszej niż wartość złożonej oferty w niniejszym przetargu. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument potwierdzający, że robota została wykonana należycie,
• wykażą, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, zgodne z ustawą Prawo budowlane w branży konstrukcyjno -budowlanej,
• posiadają dostępność środków finansowych w wysokości minimum 100 000,00 PLN.
2) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę.

8. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł. przed terminem składania ofert.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium wyboru jest cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wizna,
ul. Plac Kpt. Raginisa 35 ( I piętro pokój nr 8 ) do dnia 28.09.2007r. do godz. 1000.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.WÓJT GMINY
dr.inż. Zbigniew Sokołowski
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 10 wrz 2007 10:36
Data opublikowania: poniedziałek, 10 wrz 2007 11:01
Data przejścia do archiwum: środa, 16 kwi 2008 09:29
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2522 razy