BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Gmina Wizna 18 - 430 Wizna ul. plac kpt. Raginisa 35 Ogłasza przetarg nieograniczony na : REMONT MOSTU PRZEZ RZEKĘ NAREW W M. BRONOWO
Remont pięciu przęseł nurtowych , 9 izbic oraz wymiana pokladu górnego na całym moście – 10 przęseł.barierek ochronnych.
Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

1. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.

2.Termin realizacji:
Pożądany termin zakończenia - 20.06.2008 r

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24ust. 1 i 2 spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej a mianowicie powinni:
 Prowadzić działalność z zakresu objętego zamówieniem
 Posiadać sytuację finansową zapewniającą realizacje zamówienia.
 Posiadać kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami odpowiednimi do realizacji prac objętych niniejszym przetargiem , czyli do prowadzenia prac drogowych
 Posiadać wyposażenie sprzętowe zapewniające wykonanie zamówienia
 Posiadac doświadczenie w przedmiocie zamówienia

4.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 100%, .

5.Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Pan Kazimierz Jancewicz - Pani Elżbieta Stankiewicz tel.(086) 21 96 018 w. 31 Urząd Gminy Wizna , Wizna ul.plac kpt. Raginisa 35 w godz.8.00 – 15.00.

6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wizna, Wizna ul.plac kpt. Raginisa 35 ( I piętro pokój nr 8 ).

7.Termin składania ofert upływa dnia 15.02.2008 r o godz. 10.00

8.Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.02.2008 r o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Wizna, Wizna ul. plac kpt. Raginisa 35, II piętro pokój nr 12.

9. Termin związania oferenta wynosi 30 dni.
10. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

11. Zamawiający wyznaczył obowiązek wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 20 000.00 zł.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 17 sty 2008 10:19
Data opublikowania: czwartek, 17 sty 2008 11:03
Data edycji: piątek, 8 lut 2008 14:38
Data przejścia do archiwum: środa, 16 kwi 2008 09:28
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 4682 razy
Ilość edycji: 1