BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Wizna, 18-430 Wizna ul. Plac kpt. Raginisa 35 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wiźnie”
Gmina Wizna, 18-430 Wizna ul. Plac kpt. Raginisa 35
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wiźnie”

1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 150 000 EURO.

2. Sposób uzyskania SIWZ:
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, można odebrać odpłatnie (50,00zł) w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, I –piętro, pokój nr 8.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: bip.wizna.pl/przetargi

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wiźnie.
Budowa obejmuje parterową halę sportową wraz z piętrowym zapleczem technicznym (zespół szatniowo – sanitarny, pokój dla nauczyciela, magazyn sprzętu sportowego), oraz instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.


4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia:
I Etap – wymagany termin wykonania od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2008r.
II Etap – termin rozpoczęcia 02.01.2009r., termin zakończenia do dnia 30.06.2009r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

1) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, o której mowa w przedmiocie zamówienia,
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 – ustawy Pzp),
• wykonali, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia minimum, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie budynku o kubaturze min. 8000 m3,
• posiadają dostępność środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN,
• dysponują przynajmniej jedną osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodne z ustawą Prawo budowlane, wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
• dysponują przynajmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodne z ustawą Prawo budowlane, wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
• dysponują przynajmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodne z ustawą Prawo budowlane, wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

2) Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

8. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 45 000,00 zł. przed upływem terminu składania ofert.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium wyboru jest cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wizna,
ul. Plac Kpt. Raginisa 35 ( I piętro pokój nr 8 ) do dnia 17.03.2008r. do godz. 1000.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
WÓJT GMINY

dr inż. Zbigniew Sokołowski
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 11 lut 2008 10:24
Data opublikowania: wtorek, 12 lut 2008 14:10
Data edycji: piątek, 22 lut 2008 15:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 mar 2008 12:08
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 3688 razy
Ilość edycji: 3