BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Gmina Wizna 18 - 430 Wizna ul. Plac kpt. Raginisa 35
Ogłasza przetarg nieograniczony na :
REMONT MOSTU PRZEZ RZEKĘ NAREW W M. BRONOWO

1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony , którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 mln Euro.

2. Sposób uzyskania SIWZ:
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia , można odebrać odpłatnie ( 60 zł) w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Wizna , Wizna ul. plac kpt. Raginisa 35 II-piętro pokój nr 8. lub nieodplatnie z strony internetowej – adres poniżej.
Adres strony internetowej , na której dostępna jest SIWZ
http://bip.wizna.pl/przetargi

3.Opis przedmiotu zamówienia::
Remont pięciu przęseł nurtowych , 9 izbic oraz wymiana pokladu górnego na całym moście – 10 przęseł.barierek ochronnych.
Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.

4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.

5.Termin realizacji:
Termin zakończenia - 20.10.2008 r

6. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24ust. 1 i 2 spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej a mianowicie powinni:
 Prowadzić działalność z zakresu objętego zamówieniem
 Posiadać sytuację finansową zapewniającą realizacje zamówienia.
 Posiadać kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami odpowiednimi do realizacji prac objętych niniejszym przetargiem , czyli do prowadzenia prac drogowych
 Posiadać wyposażenie sprzętowe zapewniające wykonanie zamówienia
 Posiadac doświadczenie w przedmiocie zamówienia

7.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 100%, .

8.Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Pan Kazimierz Jancewicz - Pani Elżbieta Stankiewicz tel.(086) 21 96 018 w. 31 Urząd Gminy Wizna , Wizna ul.plac kpt. Raginisa 35 w godz.8.00 – 15.00.

9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wizna, Wizna ul.plac kpt. Raginisa 35 ( I piętro pokój nr 8 ).

10.Termin składania ofert upływa dnia 05.05.2008 r o godz. 1000

11.Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.05.2008 r o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Wizna, Wizna ul. plac kpt. Raginisa 35, II piętro pokój nr 12.

12. Termin związania oferenta wynosi 30 dni.
13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający wyznaczył obowiązek wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 20 000.00 zł.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 11 kwi 2008 12:49
Data opublikowania: piątek, 11 kwi 2008 13:34
Data edycji: środa, 20 sie 2008 10:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 kwi 2009 19:39
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 6893 razy
Ilość edycji: 2