BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO

Dowóz uczniów na terenie gminy Wizna do Szkoły Podstawowej w Wiźnie i Rutki oraz Gimnazjum w Wiźnie w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010
Urząd Gminy Wizna, 18 – 430 Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, woj. podlaskie, pow. Łomżyński, tel. (086) 219 60 18, www. wizna.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dowóz uczniów na terenie gminy Wizna do Szkoły Podstawowej w Wiźnie i Rutki oraz Gimnazjum w Wiźnie w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 tj. od dnia 01. września 2008 r do 30 czerwca 2010 r”.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Józef Gawroński i Pan Kazimierz Jancewicz, e-mail: kazimierzj@poczta.fm, tel. (086) 219 60 18 w. 22 lub 23, pokój nr 7 lub 8, w godz. 8.00 – 15.00.

Miejsce realizacji: gmina Wizna
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Wymagany termin realizacji: 01.09.2008 r do 30.06.2010 r
Wadium - nie dotyczy
Składający ofertę związany nią będzie do dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak jak 30 dni, licząc od daty upływu składania ofert.


Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
a. koszt /cena / - 100 %
............................................................
Razem 100 %


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście za odpłatnością w kwocie 50,00 PLN w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 7 lub pobrać ze strony internetowej http://bip.wizna.pl/przetargi .

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 7.

Termin składania ofert upływa dnia 12.05.2008 r godz. 1030

Otwarcie ofert nastąpi 12.05.2008 r godz. 1045 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 12.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177 ) oraz spełniający warunki dodatkowe podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy

dr inz. Zbigniew SOKOŁOWSKI
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 29 kwi 2008 07:29
Data opublikowania: wtorek, 29 kwi 2008 07:39
Data przejścia do archiwum: środa, 21 maj 2008 12:40
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2497 razy