BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI Bronowo o dlugości 532 m
Gmina Wizna 18 - 430 Wizna ul. plac kpt. Raginisa 35
Ogłasza przetarg nieograniczony na :
: MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH POŁOŻONYCH W OBREBIE WSI Bronowo o dlugości 532 m
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206 000 Euro.

2. Sposób uzyskania SIWZ:
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia , można odebrać odpłatnie (50 zł) w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Wizna , Wizna ul. plac kpt. Raginisa 35 II-piętro pokój nr 8. lub nieodplatnie z strony internetowej – adres poniżej. Adres strony internetowej , na której dostępna jest SIWZ
http://bip.wizna.pl/przetargi

3.Opis przedmiotu zamówienia::
MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH POŁOŻONYCH W OBREBIE WSI Bronowo o dlugości 532 m
Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.

4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.

5.Termin realizacji:
Termin zakończenia - 30.10.2008 r

6. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24ust. 1 i 2 spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej a mianowicie powinni:
 Prowadzić działalność z zakresu objętego zamówieniem
 Posiadać sytuację finansową zapewniającą realizacje zamówienia.
 Posiadać kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami odpowiednimi do realizacji prac objętych niniejszym przetargiem , czyli do prowadzenia prac drogowych
 Posiadać wyposażenie sprzętowe zapewniające wykonanie zamówienia
 Posiadac doświadczenie w przedmiocie zamówienia

7.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 100%, .

8.Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Pan Kazimierz Jancewicz - Pani Elżbieta Stankiewicz tel.(086) 21 96 018 w. 31 Urząd Gminy Wizna , Wizna ul.plac kpt. Raginisa 35 w godz.8.00 – 15.00.

9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wizna, Wizna ul.plac kpt. Raginisa 35 ( I piętro pokój nr 8 ).

10.Termin składania ofert upływa dnia 16.06.2008 r o godz. 10.00

11.Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.06.2008 r o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Wizna, Wizna ul. plac kpt. Raginisa 35, II piętro pokój nr 12.

12. Termin związania oferenta wynosi 30 dni.
13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający wyznaczył obowiązek wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 5 000.00 zł.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 21 maj 2008 12:40
Data opublikowania: środa, 21 maj 2008 12:51
Data edycji: poniedziałek, 26 maj 2008 15:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 cze 2008 12:43
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 3129 razy
Ilość edycji: 1