BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

STATUT GMINY WIZNA

STATUT GMINY WIZNA
TYTUŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gmina Wizna zwana dalej w treści Statutu Gminą stanowi wspólnotę samorządową obejmującą wszystkich mieszkańców zamieszkałych na jej terytorium.
§ 2. 1. Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni13,305 km2
2. Granice Gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do Statutu.
3. Siedzibą Gminy jest miejscowość Wizna.
4. Gmina położona jest w Powiecie Łomżyńskim, województwo Podlaskie.
§ 3. 1. Herbem Gminy jest sylwetka tura na żółtym tle. Wzór herbu stanowi Załącznik Nr 2 do Statutu.
2. Flagą Gminy jest sylwetka pół czarnego niedźwiedzia i pół czerwonego orła na żółtym tle, mająca głowy pod jedną koroną, niedźwiedź zwrócony jest w prawo.Jest to historyczna flaga Ziemi Wiskiej. Wzór flagi określa załącznik nr 3 do Statutu
3. Herb i flaga Gminy są znakami prawnie chronionymi.
4. Komercyjne rozpowszechnianie nazwy Gminy, herbu i flagi wymaga zgody Wójta, który ustali zasady i tryb postępowania przy rozpatrywanipu wniosków zainteresowanych.
§ 4. 1. Rada Gminy może osobie szczególnie zasłużonej dla Gminy nadać honorowe obywatelstwo Gminy Wizna.
2. Nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wizna” nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań ze strony gminy.
3. Pozbawienie honorowego obywatelstwa następuje w tym samym trybie jak jego nadanie.
4. Zasady i tryb nadania honorowego obywatelstwa określa Rada Gminy w drodze uchwały.
§ 5. 1. Gmina posiada osobowość prawną.
2. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.
§ 6. 1.Gmina działa na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu.
2. Ilekroć w Statucie jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
3. Ilekroć w Statucie jest mowa o odrębnych ustawach należy przez to rozumieć akt prawny rangi ustawy merytorycznie regulujący kwestie wymienione w Statucie.
§ 7. 1.Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie zawieranych porozumień z tymi jednostkami.
2. Spory majątkowe wynikające z zakresu porozumień rozpatrują sądy powszechne.

TYTUŁ II
STRUKTURA GMINY
ROZDZIAŁ 1
GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

§ 8. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
§ 9. 1.Jednostki organizacyjne są tworzone, likwidowane i reorganizowane na podstawie uchwały Rady Gminy.
2. Rada Gminy nadaje statuty tych jednostek, o ile przepis szczególny nie stanowi inacze
§ 10. Gminne osoby prawne są tworzone w oparciu o właściwe przepisy prawa
§ 11. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi załącznik Nr 4 do Statutu.

ROZDZIAŁ 2
JEDNOSTKI POMOCNICZE

§ 12. 1. W ramach Gminy działają następujące jednostki pomocnicze - sołectwa:
1) Boguszki,
2) Bronowo,
3) Janczewo,
4) Jarnuty,
5) Kokoszki,
6) Kramkowo,
7) Małachowo,
8) Męczki,
9) Mrówki,
10) Nieławice,
11) Niwkowo,
12) NoweBożejewo,
13) Ruś,
14) Rutki,
15) Rutkowskie,
16) Sambory,
17) Sieburczyn,
18) Srebrowo,
19) Stare Bożejewo,
20) Wierciszewo,
21) Włochówka,
22) Wizna I,
23) Wizna II,
24) Zanklewo.
§ 13. 1. O tworzeniu, łączeniu, podziale i znoszeniu jednostki pomocniczej stanowi w formie uchwały Rada Gminy na wniosek zainteresowanych mieszkańców.
2. Podjęcie uchwały w sprawach wymienionych w ust. 1 winno być poprzedzone konsultacją z mieszkańcami przeprowadzoną w sposób określony przez Radę Gminy w odrębnej uchwale.
3. Po przeprowadzonej konsultacji Rada Gminy dokonuje oceny celowości tego przedsięwzięcia biorąc pod uwagę obszar, więzi społeczne i gospodarcze dotyczące jednostki pomocniczej i interes ogólny Gminy.
4. W ramach jednostki pomocniczej mogą być powołane jednostki niższego rzędu.
§ 14. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Gminy odrębnym Statutem jednostki pomocniczej.
§ 15. W zakresie określonym niniejszym Statutem w tytule V jednostki pomocnicze zarządzają, korzystają z mienia komunalnego i rozporządzają dochodami z tego źródła, a także samodzielnie dokonują czynności względem przysługującego im mienia.
§ 16. 1. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami gminy.
2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa odrębna uchwała Rady Gminy

ROZDZIAŁ 3
ZWIĄZKI I POROZUMIENIA
§ 17. 1. Wykonywanie zadań przekraczających możliwości Gminy następuje w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Formami współdziałania gminnego są związki, porozumienia gminne i stowarzyszenia. Zasady tworzenia i funkcjonowania związków, porozumień i stowarzyszeń określa ustawa.
§ 18. Gmina może nawiązywać współpracę ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw na podstawie odrębnej uchwały.


TYTUŁ III
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ORAZ TRYB PRACY ORGANÓW GMINY

ROZDZIAŁ 4
PRZEPISY OGÓLNE
§ 19. 1. Najwyższą władzą Gminy są jej mieszkańcy, którzy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum lub za pośrednictwem organów Gminy.
2. Organami Gminy są: Rada Gminy i Wójt.
3. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Gminy oraz Wójta określają odrębne ustawy.
4. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego określa odrębna ustawa

ROZDZIAŁ 5
ZASADY DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW I KORZYSTANIA Z NICH

§ 20. 1. Działalność organów gminy jest jawna, co oznacza prawo obywateli do:
1) uzyskiwania informacji,
2) wstępu na sesje Rady,
3) wstępu na posiedzenia Komisji Rady,
4) dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych.
5) 2.Uprawnionym do dostępu do dokumentów i korzystania z nich jest każdy zainteresowany .
3. Dysponentem dokumentów jest Kierownik urzędu. Kierownik urzędu jest zobowiązany do podjęc ia niezbędnych działań, aby dysponować dokumentami publicznymi w formie i postaci nadającej się do udostępniania.
4. 1. Udostępnianiu podlegają dokumenty o charakterze urzędowym związane z wykonywaniem zadań publicznych sporządzone w przepisanej formie przez:
a) organy gminy,
b) organy nadzoru i kontroli nad gminą.
2) Udostępnieniu podlegają w szczególności:
a) uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta,
b) wnioski i opinie Komisji Rady Gminy,
c) interpelacje i wnioski Radnych,
d) protokoły z posiedzeń Rady i Komisji,
e) protokoły kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, Najwyższej Izby Kontroli i Urzędu Kontroli Skarbowej,
f) akty nadzoru.
5. Dokumenty publiczne są jawne z wyłączeniem tych, co do których wyłączenie jawności wynika z ustaw.
6. Dostęp do dokumentów w sprawach dotyczących interesu strony w postępowaniu administracyjnym regulują właściwe przepisy.
7. Udostępnienie dokumentów publicznych obejmuje prawo do:
1) bezpłatnego uzyskania informacji o dokumentach,
2) wglądu do dokumentów,
3) możliwości sporządzania notatek i odpisów.
8. Informacji o dokumentach publicznych udziela pracownik wskazany przez Kierownika urzędu. Udzielając informacji pracownik wskazuje uprawnionemu formę w jakiej dany dokument jest udostępniany. Wgląd do dokumentów odbywa się tylko w obecności pracownika urzędu.
9. Wgląd do dokumentów publicznych jest realizowany w formie:
1) powszechnej publikacji,
2) sukcesywnego udostępniania dokumentów do wglądu powszechnego,
3) bezpośredniego udostępniania dokumentu uprawnionemu na jego wniosek.
10. Powszechnej publikacji dokonuje się w:
1) Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego,
2) Biuletynie wiadomości lokalnych,
3) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
4) tablicach ogłoszeń w sołectwach.
Zasady i tryb ogłaszania dokumentów w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego określają właściwe przepisy. W biuletynie wiadomości lokalnych podlegają ogłoszeniu uchwały stanowiące prawo miejscowe.
11. Sukcesywne udostępnienie do wglądu powszechnego dokumentów publicznych następuje w drodze wykładania lub wywieszania dokumentów dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.
12. Sukcesywnemu udostępnianiu podlegają następujące dokumenty:
1) uchwały Rady,
2) zarządzenia Wójta,
3) protokoły z sesji Rady.
Kierownik urzędu może ustalić rodzaj dokumentów, do których wgląd odbywa się w obecności wyznaczonego pracownika.
13. Bezpośrednie udostępnienie dokumentu publicznego dotyczy tych dokumentów, których udostępnienie nie może być dokonane w formie powszechnej publikacji lub sukcesywnego udostępnienia. Udostępnienia dokonuje się na pisemny wniosek uprawnionego. Udostępnienie następuje niezwłocznie w formie zgodnej z wnioskiem, o ile środki techniczne, którymi dysponuje urząd umożliwiają przekazanie w taki sposób, o jaki wnioskował uprawniony. Jeżeli dokument nie może być udostępniony niezwłocznie, należy podać uprawnionemu przyczynę tej zwłoki i określić termin udostępnienia nie dłuższy niż 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dokument nie może być udostępniony w formie zgodnej z wnioskiem uprawnionego, Kierownik urzędu decyduje o innej formie udostępnienia, podając uzasadnienie tego stanu rzeczy.
14. Odmowa udostępnienia dokumentu następuje na piśmie z uzasadnieniem. W przypadku nieudostępnienia dokumentów z tytułu wyłączenia jawności niektórych danych należy podać podstawę i zakres takiego wyłączenia oraz wskazać organ lub osobę, która takiego wyłączenia dokonała.
15. Na wniosek uprawnionego Kierownik urzędu lub wyznaczony przez niego pracownik uwierzytelnia kopie przez złożenie podpisu na pieczęci. Dokumentów publicznych podlegających powszechnej publikacji nie uwierzytelnia się.
16. W przypadku, gdy nie jest niezbędne udostępnienie całego dokumentu upoważniony przez Kierownika urzędu pracownik sporządza wyciąg z dokumentu, który podlega uwierzytelnieniu.

ROZDZIAŁ 6
RADA GMINY
§ 21. 1. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym.
2. Kadencja Rady Gminy trwa 4 lata.
3. W skład Rady Gminy wchodzi 15 radnych.
4. Liczba radnych, o których mowa w ust. 3, stanowi ustawowy skład Rady.
§ 22. 1. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej.
2. Ustawa określa jakie sprawy należą do wyłącznej właściwości Rady Gminy.
§ 23. Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jednego Wiceprzewodniczącego.

ROZDZIAŁ 7
SESJE I PRZEWODNICZĄCY

§ 24. 1. Rada rozpatruje i rozstrzyga na sesjach w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie oraz w innych przepisach prawnych.
2. W sprawach, w których Rada nie realizuje swoich uprawnień stanowiących i kontrolnych, może ona wyrażać swoje stanowisko w formie opinii, apeli, wniosków, co nie rodzi skutków prawnych.
§ 25. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego wg planu pracy uchwalonego przez Radę Gminy, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący obowiązany jest także zwołać sesję na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 26. Organizację pierwszej sesji nowo wybranej Rady określa ustawa.
§ 27. 1. O terminie, miejscu i porządku sesji Przewodniczący zawiadamia w formie pisemnej co najmniej 7 dni przed terminem sesji - radnych, Wójta, przewodniczących jednostek pomocniczych.
2. Zawiadomienie o sesji poświęconej programom gospodarczym, uchwaleniu budżetu lub rozpatrywaniu sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się najpóźniej na 14 dni przed sesją.
3. Ponadto informacje o zwołaniu sesji umieszcza się w miejscach przeznaczonych do publicznych ogłoszeń co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem obrad.
4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych rangą spraw mających być przedmiotem sesji lub z uwagi na konieczność niezwłocznego jej zwołania Przewodniczący może dokonać zawiadomienia o sesji w każdy możliwy sposób, bez zachowania trybu, o którym mowa w ust. 1 i 3.
5. Terminy, o których mowa w ust. 1 i 2 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.
§ 28. Radni wraz z zawiadomieniem i projektem porządku obrad sesji otrzymują projekty uchwał oraz inne materiały informacyjne.
§ 29. 1. Sesja odbywa się podczas jednego posiedzenia. W szczególnych przypadkach może się składać z dwóch lub więcej posiedzeń. Terminy dalszych posiedzeń w ramach jednej sesji ustala Przewodniczący obrad i informuje o nich ustnie radnych na pierwszym posiedzeniu.
2. W przypadku przerwania obrad sesji spowodowanego brakiem quorum, fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem odnotowuje się w protokole.
§ 30.1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, a w szczególności:
1) zwołuje sesje rady gminy,
2) ustala porządek obrad,
3) nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń rady gminy, w tym czuwa nad przygotowaniem materiałów na obrady, zaprasza gości do udziału w sesji,
4) przewodniczy obradom i sprawuje policję sesyjną, w tym:
a) otwiera i zamyka sesje,
b) sprawdza istnienie quorum na początku sesji i w trakcie jej trwania, w przypadkach budzących wątpliwości oraz na wniosek radnych,
c) udziela i odbiera głos,
d) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
5) podpisuje uchwały, protokoły z obrad sesji oraz inne dokumenty rady,
6) koordynuje pracę komisji rady,
7) opracowuje projekt planu pracy rady,
8) opiniuje projekty planów pracy komisji w celu skoordynowania z planem rady,
9) reprezentuje radę na zewnątrz,
10) składa w imieniu rady oświadczenia prasie w sprawach, które były przedmiotem obrad rady,
11) przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców oraz nadaje im bieg.
2. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.
§ 30.
§ 31. Przewodniczący Rady Gminy składa oświadczenie o swoim stanie majątkowym Wójtowi - w formie i terminach zgodnych z ustawą.
§ 32. Sesję otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady. Prowadzący sesję w dalszych postanowieniach niniejszego rodziału nazywany jest Przewodniczącym obrad.
§ 33. Dla sprawniejszego przebiegu sesji Przewodniczący obrad powołuje Sekretarza obrad. Sekretarz nadzoruje prowadzenie protokołu, a także wykonuje inne czynności zlecone przez Przewodniczącego.
§ 34. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz obrad zajmują miejsca przy stole prezydialnym. W lokalu należy zapewnić miejsce dla radnych, zaproszonych gości, a także publiczności.
§ 35. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący obrad stwierdza quorum i zdolność do podejmowania wiążących uchwał.
§ 36. 1. Z wnioskiem o zmianę w porządku obrad może wystąpić każdy radny, zarówno po jego przedstawieniu jak i w toku obrad.
2. Zmiany w porządku obrad przyjmowane są bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym..
3. W porządku obrad każdej sesji oprócz istotnych spraw bieżących winno się znajdować:
1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
2) zapytania i interpelacje radnych,
3) sprawozdanie z wykonania uchwał Rady z poprzedniej sesji,
4) informacja z prac Wójta między sesjami.
§ 37. 1. Posiedzenie Rady Gminy jest jawne.
2. W posiedzeniach Rady Gminy mogą uczestniczyć jako osoby zaproszone:
1) Wójt,
2) w razie potrzeby Sekretarz i Skarbnik oraz inni pracownicy Urzędu Gminy,
3) przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
3. W sesjach może uczestniczyć publiczność.
4. Wyłączenie jawności obrad Rady może nastąpić w konkretnej sprawie z zachowaniem uwarunkowań określonych w odrębnych ustawach. Po wyłączeniu jawności obrad, Przewodniczący zarządza opuszczenie sali obrad przez osoby spoza Rady Gminy. Nie można upowszechniać treści obrad objętych wyłączoną jawnością.
§ 38. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku.
2. Przewodniczący obrad może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy, czasu trwania wystąpień na sesji. Uwagi winny być odnotowane w protokole.
3. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi Przewodniczący obrad może odebrać głos występującemu. Radnemu, któremu odebrano głos przysługuje prawo odwołania się do Rady, która rozstrzyga w głosowaniu jawnym.
4. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobom zaproszonym. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Przewodniczący obrad może nakazać opuszczenie sali osobom spoza rady, które zakłócają przebieg obrad.
§ 39. 1. Przewodniczący obrad udziela głosu wg kolejności zgłoszeń.
2. W czasie rozpatrywania projektu uchwały Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności udziela głosu referentowi sprawy, koreferentowi, przedstawicielom Komisji opiniującym projekt, Wójtowi, a następnie pozostałym dyskutantom zgodnie z ust. 1.
3. Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
§ 40. 1 .W trakcie sesji Przewodniczący obrad udziela poza kolejnością głosu w sprawie wniosków o charakterze formalnym.
2. Wnioskiem formalnym jest:
1) stwierdzenie quorum,
2) ograniczenie czasu wystąpień dyskutantom,
3) zarządzenie przerwy,
4) zamknięcie listy mówców,
5) zmiana w porządku obrad,
6) odesłanie projektu uchwały do komisji,
7) głosowanie bez dyskusji,
8) sprawdzenie listy obecności.
3. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnie jednego przeciwnika i jednego zwolennika wniosku.
4. Wnioski w sprawach formalnych Rada rozstrzyga niezwłocznie po ich zgłoszeniu zwykłą większością głosów. Wnioski określone w ust. 2 pkt 1 przyjmowane są bez głosowania.
5. Wniosek o głosowanie bez dyskusji nie może dotyczyć: uchwały budżetowej, uchwał stanowiących prawo miejscowe, w tym Statutu oraz odwołania Sekretarza i Skarbnika Gminy, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji stałych.
§ 41. 1. Głosowanie jest prawomocne tylko w przypadku obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba że przepis ustawy stanowi inaczej.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
3. Zwykła większość głosów występuje wtedy, gdy liczba głosów ,,za” jest większa, niż liczba głosów ,,przeciw”,z wyłączeniem głosów ,,nieważnych” i ,,wstrzymujących się”.
4. Bezwzględna większość głosów, oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy ,,przeciwnych”i ,,wstrzymujących się”.
5. Bezwzględna większość ustawowego składu rady oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
6. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie ani w Komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.
§ 42. 1. Uchwały Rady są podejmowane w trybie i formie głosowania określonego przepisami ustawy. Formami głosowania są:
1) głosowanie jawne,
2) głosowanie jawne imienne,
3) głosowanie tajne.
3. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano „za”, „przeciw”, „wstrzymujące się”.
4. W głosowaniu jawnym imiennym radni składają swój głos ,,za”, ,,przeciw”, ,,wstrzymuję się „ do protokołu z sesji. Radni głosują w kolejności wskazanej przez Przewodniczącego lub alfabetycznie.
5. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartkach opatrzonych pieczęcią Rady zawierających temat głosowania oraz rubryki z odpowiedziami: „za”, „przeciw” i„wstrzymuję się”. W głosowaniu tajnym korzysta się z urny wyborczej. Za głosy ważne uznaje się karty, na których radni głosowali w sposób zgodny z ustalonymi zasadami.
§ 43. 1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad.
2. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana na posiedzeniu Komisja Skrutacyjna zgodnie z procedurą podaną przez Przewodniczącego Komisji.
3. Liczbę członków i skład Komisji Skrutacyjnej ustala się kazdorazowo przez Radę.
4. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.
5. Wyniki głosowania jawnego i imiennego odnotowuje się w protokole Sesji, a wyniki głosowania tajnego w protokole Komisji Skrutacyjnej.
6. Wyniki głosowania tajnego i imiennego są podstawą do sporządzenia właściwej uchwały.
§ 44. 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1) Komisjom Rady,
2) Wójtowi,
3) 1/4 ustawowego składu Rady,
4) Klubom Radnych,
5) Radnemu,
2.Projekt uchwały składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady. Do projektu załącza się uzasadnienie, które winno wyjaśniać potrzebę i cel podjęcia uchwały, ewentualnie wskazać źródła finansowe, jeśli projekt uchwały pociąga za sobą wydatki z budżetu Gminy.
3. Na wniosek Wójta Przewodniczący Rady Gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady Gminy co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.
4. Projekty uchwał kierowane pod obrady powinny być zaopiniowane pod względem formalno – prawnym tzn. zawierać: tytuł prawny, podstawę prawną, postanowienia merytoryczne oraz ustalenie wejścia w życie.
§ 45. 1. Sprawozdawca przed głosowaniem przedstawia Radzie projekt uchwały, omawia zgłoszone poprawki wyjaśniając skutki wiążące się z ich uchwaleniem oraz istniejące między nimi powiązania i sprzeczności.
2. Porządek głosowania jest następujący:
1) głosowanie wniosku o odrzucenie uchwały,
2) odesłanie projektu uchwały do Komisji,
3) głosowanie poprawek, przy czym:
a) w pierwszej kolejności należy głosować poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rostrzyga o innych poprawkach; w przypadku przegłosowania poprawki wykluczającej inne poprawki, poprawek tych nie poddaje się głosowaniu,
b) w przypadku zgłoszenia do tego samego przepisu kilku poprawek, jako pierwszą głosuje się poprawkę najdalej idącą.
3. Głosowanie nad całością uchwały może być odroczone na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzą sprzeczności pomiędzy poszczególnymi przepisami projektu i czy są one zgodne z innymi przepisami prawa. W miarę możliwości głosowanie powinno odbyć się na tym samym posiedzeniu Rady i nie później niż na posiedzeniu najbliższym.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, mogą wnosić radni oraz Wójt w trybie § 40 ust. 4.
§ 46. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący obrad zamyka sesję.
§ 47. 1. Z przebiegu sesji sporządza się protokół, który zawiera:
1) numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numery podjętych uchwał,
2) stwierdzenie prawomocności oraz imię i nazwisko Przewodniczącego obrad,
3) imiona i nazwiska nieobecnych radnych,
4) imiona i nazwiska zaproszonych gości,
5) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
6) przyjęty porządek obrad,
7) przebieg obrad z wyszczególnieniem przebiegu głosowań i ich wyników,
8) treść zgłoszonych wniosków,
9) czas trwania,
10) podpis Przewodniczącego obrad i protokolanta.
3. Nowa numeracja protokołu rozpoczyna się z początkiem nowej kadencji Rady.
4. Protokoły z sesji ewidencjonuje się w zbiorach protokołów.
5. Przebieg sesji może być nagrywany na taśmę magnetofonową (z wyłącznym jej wykorzystaniem do sporządzenia protokołu).
6. Protokół wykłada się zgodnie z § 20 Statutu.
§ 48. 1. Uchwały Rady Gminy przybierają kształt odrębnych dokumentów. Tylko uchwały o charakterze proceduralnym mogą być odnotowane w protokole sesji bez obowiązku sporządzania odrębnego dokumentu.
2. Uchwała winna zawierać datę, tytuł, podstawę prawną, postanowienia merytoryczne i termin wejścia w życie.
3. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady Gminy.
4. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem sesji.
5. Uchwały Rady Gminy przekazuje się Wójtowi w ciągu 7 dni.
§ 49. 1. Na posiedzeniu sesji Rada Gminy dokonuje przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
2. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia protokołu jednak najpóźniej do chwili rozpoczęcia następnej sesji.
3. Poprawki lub uzupełnienia protokołu są przyjmowane lub odrzucane przez Radę zwykłą większością głosów.
§ 50. Odpis protokołu sesji przekazuje się Wójtowi w terminie 14 dni od dnia sesji. Wyciągi z protokołu Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
§ 51. Obsługę Rady Gminy zapewnia pracownik Urzędu, który wykonuje zadania organizacyjne, techniczne i doradcze związane z działalnością Rady.

ROZDZIAŁ 8
KOMISJE RADY GMINY

§ 52. Do pomocy w wykonywaniu swych zadań Rada powołuje Komisje.
§ 53. 1. Komisje pełnią rolę pomocniczą i nie mogą przejąć uprawnień decydowania w imieniu całej Rady.
2. Komisje podlegają Radzie, przedstawiają jej roczny plan pracy i sprawozdanie z realizacji tego planu.
§ 54. Komisjami stałymi Rady są:
1.Komisja Rewizyjna,
2. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów
3. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
§ 55. 1. Rada może powołać komisje doraźne do realizacji określonych zadań.
2. Powołując komisję doraźną, Rada określa jej przedmiot działania i skład osobowy.
3. W czasie wykonywania zadań komisje doraźne obowiązują takie same zasady działania jak komisje stałe.
§ 56. 1. Liczbowy skład komisji ustala Rada przed rozpoczęciem aktu wyborów jej członków.
2. .Członków komisji Rada wybiera spośród radnych na okres kadencji.
3. Radny nie może być członkiem więcej niż dwóch komisji stałych.
4. Szczególne zasady składu Komisji Rewizyjnej określa rozdział 9 Statutu.
§ 57. Przewodniczącego Komisji wybierają jej członkowie spośród siebie. Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza wybiera Komisja ze swego grona.
§ 58. 1. Komisja pracuje na swych posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcę. W szczególnych przypadkach posiedzenie Komisji może zwołać Przewodniczący Rady Gminy lub jego Zastępca.
2. Posiedzenia Komisji są jawne. Informacjeo terminie, miejscu i porządku posiedzenia podaje się do publicznej widomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy na 3 dni przed dniem odbycia posiedzenia. Ograniczenia jawności posiedzenia mogą wynikać tylko z ustaw.
3. O terminie, miejscu posiedzenia oraz porządku obrad zwołujący powiadamia członków Komisji w formie pisemnej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w każdy inny sposób.
4. W przypadku wyznaczenia terminu posiedzenia Komisji i podania go do wiadomości członkom Komisji na poprzednim posiedzeniu nie stosuje się pisemnej formy zawiadomienia.
5. Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego. W posiedzeniach komisji mogą brać udział radni nie będący członkami komisji bez prawa głosowania.
6. Z przebiegu posiedzenia komisji sporządza się protokół.
7. Obsługę administracyjną komisji zapewnia pracownik Urzędu.
§ 59. Komisje wykonują czynności opiniodawcze, doradcze i kontrolne, w tym celu mogą powoływać ekspertów. Czynności te mogą dotyczyć zakresu spraw przekazanych do kompetencji komisji.
§ 60. 1. Komisje samodzielnie decydują w jakiej postaci przedstawiają wynik swej pracy (mogą to być opinie, informacje, wnioski, uchwały itp.), które zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.
2. Wnioski odrzucone przez Komisję umieszcza się na żądanie wnioskodawcy w sprawozdaniach komisji jako wnioski mniejszościowe. Dotyczy to w szczególności wniosków w sprawach rozpatrywanych projektów uchwał Rady.
3. Stanowisko komisji przedstawia na posiedzeniu Rady Przewodniczący Komisji, jego Zastępca lub upoważniony sprawozdawca.
§ 61. Komisje mogą odbywać posiedzenia wspólne, którym przewodniczy jeden z Przewodniczących Komisji.
§ 62. Zakresy działania poszczególnych Komisji:
2. Do zakresu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów należą sprawy:
1) zagospodarowania przestrzennego,
2) planowania przestrzennego i finansowego,
3) utrzymania i rozbudowy urządzeń komunalnych,
4) budownictwa drogowego,
5) produkcji rolnej,
6) zaopatrzenia i usług,
7) gospodarki wodnej i melioracji,
8) leśnictwa, łowiectwa,
9) ochrony środowiska,
10) inwestycji.
3. Do zakresu działania Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych należą sprawy:
1) wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży,
2) przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz porządku publicznego,
3) bezrobocia,
4) współdziałanie z organami samorządu mieszkańców,
5) opiniowanie w sprawach bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego,
6) działania placówek służby zdrowia i pomocy społecznej,
7) ochrony przeciwpożarowej,
8) stanu sanitarno-higienicznego Gminy,
9) związane z przeprowadzaniem referendum,
10) prawidłowego rozpatrywania skarg ludności,
11) funkcjonowania szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
12) upowszechniania kultury, sztuki i czytelnictwa,
13) rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki,

ROZDZIAŁ 9
KOMISJA REWIZYJNA

§ 63. Obowiązki kontrolne Rada Gminy realizuje poprzez powołaną w tym celu Komisję Rewizyjną.
§ 64. Do Komisji Rewizyjnej w zakresie nieuregulowanym w tym rozdziale mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 8 statutu.
§ 65. 1. Komisja Rewizyjna składa się z:
1) jednego przedstawicielu każdego z klubów,
2) jednego przedstawiciela Radnych nie zrzeszonych w klubach.
2.Każdy klub Radnych ma prawo wskazać do składu Komisji Rewizyjnej jednego przedstawiciela.
3.W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić:
1) Wójt i jego zastępca,
2) Przewodniczący Rady i jego Zastępca,
4.W razie przyjęcia przez członka Komisji Rewizyjnej ww. funkcji, utraty mandatu radnego lub rezygnacji z funkcji, Rada Gminy podejmuje uchwałę o jego odwołaniu ze składu komisji, do czasu odwołania zostaje on zawieszony w pracach komisji przez Przewodniczącego Komisji.
5.Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w innych stałych Komisjach Rady.
§ 66. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, jednostek organizacyjnych Gminy oraz jednostek pomocniczych w zakresie wynikającym z ustaw i niniejszego Statutu.
2. W szczególności do zadań Komisji Rewizyjnej należy analizowanie, opiniowanie i kontrola spraw w zakresie:
1) realizacji budżetu gminy oraz zasad gospodarki finansowej,
2) wykonania budżetu gminy,
3) formułowanie wniosków w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi absolutorium.
Wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
4) sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy,
5) trybu załatwiania interpelacji radnych oraz skarg i wniosków mieszkańców,
6) sprawności organizacyjnej kontrolowanych jednostek,
7) sprawozdań składanych przez Wójta,
8) wyników kontroli wewnętrznej i zewnętrznej kontrolowanych jednostek.
§ 67. 1. Komisja przeprowadza kontrolę uwzględniając kryteria legalności, celowości, gospodarności, rzetelności, sprawności organizacyjnej kontrolowanych jednostek.
2. Komisja przeprowadza kontrolę na podstawie rocznego planu kontroli, a ponadto wykonuje kontrole nie objęte planem rocznym:
1) na polecenie Rady Gminy,
2) na wniosek Wójta.
3. Roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej przedstawia się do zatwierdzenia Radzie Gminy. Plan obejmuje: przedmiot, termin, zakres kontroli, oraz wielkość wydatków na przeprowadzenie kontroli.
4. Przedmiot, termin, zakres i skład zespołu kontrolującego nie objęty rocznym planem podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, w razie konieczności podjęcia niezwłocznie czynności kontrolnych z uwagi na interes Gminy, ustalenia te zatwierdza Przewodniczący Rady.
5. Roczny plan kontroli przedkładany jest do wiadomości Wójtowi i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. O kontroli nie objętej planem przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia Wójta i kierownika jednostki organizacyjnej podlegającej kontroli na co najmniej trzy dni przed przystąpieniem do czynności kontrolnych.
6. Komisja dokonuje czynności kontrolnych poprzez zespoły kontrolujące. Zespół kontrolujący rozpoczyna swe czynności w oparciu o imienne upoważnienie wystawione przez Przewodniczącego Rady Gminy. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych członkowie zespołu są zobowiązani do przedłożenia upoważnienia kierownikowi jednostki kontrolowanej.
7. Zespół kontrolujący jest zobowiązany przeprowadzić kontrolę zgodnie z planem kontroli i z zachowaniem „Zasad dostępu do dokumentów i korzystania z nich” określonych w rozdziale 5. Wszelkie nieprawidłowości utrudniające pracę Komisji powinny być zasygnalizowane Przewodniczącemu Rady Gminy.
8. Zespół kontrolny ma prawo:
1) wstępu do pomieszczeń,
2) wglądu do dokumentów,
3) wezwania do złożenia przez pracowników jednostki kontrolowanej wyjaśnień na piśmie,
4) sporządzenia odpisów i kopii wymaganych dokumentów.
9. Kierownik kontrolowanej jednostki zobowiązany jest do zapewnienia kontrolującym właściwych warunków lokalowych i technicznych.
10. Odmowa okazania dokumentów kontrolującym bądź złożenia wyjaśnień wymaga pisemnego uzasadnienia.
11. 1). Po zakończeniu czynności kontrolnych zespół kontrolujący sporządza protokół pokontrolny zawierający:
a) numer datę i oznaczenie składu zespołu,
b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
c) uchwalony porządek posiedzenia
d) wskazanie miejsca , czasu i przedmiotu kontroli,
e) opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespół,
f) wykaz stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem podstawy faktycznej i prawnej,
g) projekt wniosków pokontrolnych,
h) wykaz dokumentów załączonych do protokołu,
i) podpisy członków zespołu,
j) adnotacje o zapoznaniu się Kierownika jednostki kontrolowanej z treścią protokołu.
2) Protokoły ewidencjonuje się w zbiorach protokołów.
3) Rozporządzenia Komisji mają formę opinii lub wniosków stanowionych odrębnie, podpisywanych przez Przewodniczącego, numerowane przez okres kadencji kolejno.
12. Kierownik jednostki ma prawo zgłaszania do protokołu uwag co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli. Uwagi w formie pisemnej przekazywane są Przewodniczącemu Komisji w terminie 7 dni i stanowią załącznik do protokołu pokontrolnego.
13. Oryginał protokołu przechowywany jest przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Odpisy przekazywane są Przewodniczącemu Rady Gminy oraz kierownikowi jednostki kontrolowanej, w przypadku kontroli jednostki organizacyjnej także Wójtowi.
14. Przewodniczący Rady na najbliższej sesji umieszcza w porządku obrad punkt dotyczący rozpatrzenia wyników kontroli oraz przyjęcia wniosków i zaleceń pokontrolnych.
15. Jeśli w toku czynności zespołu kontrolującego zaistnieje podejrzenie o popełnienie przestępstwa lub wykroczenie w jednostce kontrolowanej, zespół przedstawia sprawę Przewodniczącemu Rady celem zawiadomienia organów ścigania.

ROZDZIAŁ 10
RADNI

§ 68. Uprawnienia i obowiązki radnego określa ustawa.
§ 69. 1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady Gminy i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
2. W razie niemożności uczestniczenia w pracach Rady, radny powinien z wyprzedzeniem powiadomić o swojej nieobecności Przewodniczącego Rady lub Komisji.
3. Jeżeli radny jest nieobecny na sesjach Rady przez 3 kolejne posiedzenia i nie usprawiedliwi swojej nieobecności, Przewodniczący Rady może ten fakt podać do publicznej wiadomości wyborców w sposób ustalony przez Radę Gminy.
4. W razie nieobecności radnego na 3 kolejnych posiedzeniach komisji Przewodniczący Komisji występuje z wnioskiem do Rady Gminy o odwołanie radnego ze składu komisji.
§ 70. 1. Radny ma prawo zgłaszać interpelacje i zapytania.
2. Interpelację radny składa w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Interpelację składa się na piśmie. Powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego oraz wynikające pytania. Odpowiedź na interpelację jest udzielana ustnie na najbliższej sesji lub w formie pisemnej na żądanie interpelującego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania jej przez interpelowanego. Radny może żądać, aby odpowiedź na interpelację stała się przedmiotem dyskusji na najbliższej sesji.
3. Zapytania Radny składa w sprawach bieżących o mniejszej randze. Zapytania formułowane są ustnie na posiedzeniu sesji lub komisji i wymagają w miarę możliwości odpowiedzi bezpośredniej. W przypadku braku możliwości odpowiedzi bezpośredniej udzielenia odpowiedzi pisemnej w ciągu 14 dni.
§ 71. Radnemu za udział w pracach Rady przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży na zasadach ustalonych przez Radę w odrębnej uchwale.
§ 72. 1. Radni są obowiązani złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym Przewodniczącemu Rady Gminy w formie i terminach zgodnych z ustawą.
2. W przypadku naruszenia terminów Radnemu nie przysługuje dieta do czasu złożenia oświadczenia.


ROZDZIAŁ 11
KLUBY RADNYCH

§ 73. 1. Radni mogą tworzyć Kluby Radnych.
2. Klub tworzy co najmniej trzech Radnych.
3. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.
4. Kluby Radnych działają przez okres kadencji i mogą ulec wcześniej rozwiązaniu.
§ 74. Zainteresowani Radni sporządzają protokół utworzenia klubu, w którym określają cele i formy działalności. Dokument ten podpisuje grupa radnych założycieli klubu.
§ 75. 1. O powołaniu klubu Radni są zobowiązani zawiadomić Przewodniczącego Rady przekazując odpis protokołu utworzenia klubu.
2. W zawiadomieniu podaje się nazwę klubu, imiona i nazwiska członków oraz wskazuje się Radnego reprezentującego klub na zewnątrz.
3. Za udział w posiedzeniach klubu nie przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży.
§ 76. 1. Kluby Radnych posiadają uprawnienia:
1) wyrażania opinii w sprawach będących przedmiotem sesji, w tym zgłaszania interpelacji, zapytań i składania oświadczeń,
2) opiniodawcze w zakresie spraw związanych z działalnością Gminy,
3) wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą w postaci konkretnego wniosku przedłożonego Radzie.
2.Kluby Radnych nie mogą przejmować zadań i kompetencji Rady Gminy ani Komisji Rady.
§ 77. Wewnętrzna organizacja klubu pozostawiona jest jego członkom.
§ 78. Obsługę administracyjno-techniczną klubu zapewnia Urząd.

ROZDZIAŁ 12
ZASADY UCZESTNICTWA W PRACACH RADY GMINY PRZEWODNICZĄCYCH ORGANÓW WYKONAWCZYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
§ 79. 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostek pomocniczych zwani dalej sołtysami mogą uczestniczyć w pracach Rady Gminy poprzez:
1) udział w sesjach Rady Gminy,
2) udział w Komisjach Rady Gminy,
3) zgłaszanie zapytań i interpelacji w sprawach dotyczących jednostki, którą reprezentują.
3. Sołtysi uczestniczą w pracach Rady Gminy bez prawa udziału w głosowaniu.
§ 80. O terminie, miejscu obrad sesji zawiadamia się sołtysów na piśmie zgodnie z § 27 Statutu. Do zawiadomienia doręcza się porządek obrad.
§ 81. Zasady otrzymania przez sołtysów i członków rad sołeckich diet i zwrotu kosztów podróży określa odrębna uchwała Rady Gminy.

ROZDZIAŁ 13
WÓJT

§ 82. 1. Wójt jest organem wykonawczym Gminy.
2. Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy lub wyboru go przez Radę Gminy i upływa z dniem upływu kadencji Rady Gminy.
§ 83. Wójt w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę.
§ 84. Wójt Gminy składa oświadczenie o swoim stanie majątkowym Wojewodzie w formie i terminach zgodnych z ustawą.
§ 85. 1. Uchwała Rady Gminy w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta.
2. Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie Wójtowi absolutorium jedynie na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójta przed upływem kadencji, przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w ustawie - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
4. Szczegółową realizację ust. 1-3 określa ustawa.
§ 86. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójta przed upływem kadencji jego funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
2. Wygaśnięcie mandatu Wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego Zastępcy.
§ 87. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
§ 88. 1. Po upływie kadencji Wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta.
2. Po upływie kadencji Wójta, Zastępca Wójta pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego Zastępcę Wójta.
§ 89. Objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania.
§ 90. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 91. Kompetencje Wójta określa ustawa i ustawy odrębne.
§ 92. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
§ 93. 1. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.
2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

TYTUŁ IV
PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

ROZDZIAŁ 14
NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

§ 94. Status prawny pracowników samorządowych Gminy określa odrębna ustawa.
§ 95. 1. Stosunek pracy z Wójtem nawiązuje się na podstawie aktu wyboru. Ustalenie wynagrodzenia Wójta należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Pozostałe czynności wynikające ze stosunku pracy należą do Przewodniczącego Rady Gminy. Nawiązanie stosunku pracy następuje w formie pisemnego dokumentu zawierającego określenie warunków pracy i płacy oraz datę nawiązania stosunku pracy.
2. Stosunek pracy z Sekretarzem i Skarbnikiem nawiązuje Wójt na podstawie uchwały Rady o ich powołaniu. Nawiązanie stosunku pracy następuje w formie pisemnego dokumentu.
3. Na podstawie uchwały Rady o powołaniu mogą być również zatrudnieni Kierownik i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
4. Stosunek pracy z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych nawiązuje Wójt.
5. Osobą uprawnioną do nawiązania stosunku pracy z pozostałymi pracownikami samorządowymi na podstawie umowy o pracę jest Wójt.
§ 96. Pracownicy samorządowi, o których mowa w § 95 nie mogą zajmować tych stanowisk zgodnie z ustawą o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcję publiczną.
§ 97. Naruszenie § 96 przez pracowników samorządowych stanowi przewinienie służbowe, które podlega postępowaniu wyjaśniającemu albo może stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika bez wypowiedzenia.
ROZDZIAŁ 15
SKARGI

§ 98. 1. Skargi dotyczące zadań lub działalności Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada Gminy , jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrzenia skarg.
2. Skargi wpisuje się do rejestru skarg wpływających do Urzędu Gminy.
3. Przewodniczący Rady Gminy kieruje skargę do odpowiedniej merytorycznie Komisji Rady. Komisja wstępnie bada podnoszone zarzuty. W tym celu przeprowadza kontrolę, rozmowy oraz przesłuchania osób. Z podejmowanych czynności Komisja sporządza protokół.
4. Jeżeli skarga dotyczy spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Przewodniczący Rady Gminy przesyła ją Wojewodzie Podlaskiemu w celu załatwienia według właściwości.
5. Skargi składane w interesie publicznym oraz skargi zbiorowe mogą być rozpatrywane na posiedzeniach wyjazdowych z udziałem zainteresowanych.
6. Komisja przedstawia wyniki badań zarzutów do rozpatrzenia Radzie.
7. Rada Gminy rozpatrując zarzuty oraz wyniki badań Komisji wyraża swoje stanowisko w formie uchwały .
8. Zawiadomienie skarżącego o sposobie załatwienia skargi następuje zgodnie z przepisami Kodeksu Postepowania Administracyjnego.
9. Procedura załatwiania skarg jest jawna.


TYTUŁ V
MIENIE KOMUNALNE GMINY

§ 99. Gminie przysługuje własność i inne prawa majątkowe stanowiące mienie komunalne. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy lub związku oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
§ 100. Wszystkie przysługujące od dnia wejścia w życie ustawy mieszkańcom wsi własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, zwane dalej mieniem gminnym pozostają nienaruszone. Do mienia gminnego mają zastosowanie przepisy dotyczące mienia komunalnego.
§ 101. Jednostki organizacyjne Gminy nie posiadające osobowości prawnej są wyposażone w składniki mienia komunalnego na podstawie uchwały Rady Gminy o ich tworzeniu. Nieruchomość zabudowana może podlegać przekazaniu w zarząd jednostki na podstawie decyzji administracyjnej Wójta.
§ 102. 1. Jednostki pomocnicze zarządzają i korzystają z mienia komunalnego w zakresie uregulowanym odrębną uchwałą Rady Gminy.
2. W zakresie przekazywanego mienia organy wykonawcze jednostki pomocniczej samodzielnie mogą dokonywać następujących czynności:
1) decydować o sposobach używania obiektów i ich eksploatacji,
2) zawierać umowy najmu, dzierżawy na okres nie przekraczający trzech lat:
a) z wyjątkiem najmu obiektu na cele rozrywkowe o charakterze stałym ze sprzedażą napojów alkoholowych,
b) z wyjątkiem najmu obiektu na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Rozporządzanie dochodami z mienia określonego w ust. 1 oznacza: utrzymanie obiektu i ponoszenie kosztów jego bieżącej eksploatacji, remonty i modernizacje.
§ 103. 1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt lub działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Wójta osobą.
2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielanego przez Wójta.

TYTUŁ VI
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 104. Gmina samodzielnie prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie rocznego budżetu Gminy.
§ 105. Zasady gospodarki finansowej określa odrębna ustawa i odrębne właściwe ustawy.
§ 106. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy, jeżeli tak Rada postanowi.
2. Jednostki pomocnicze mają uprawnienie do przedstawienia zadań, które chcą zrealizować w wykazie rzeczowym i finansowym w ramach procedury opracowania projektu budżetu Gminy.
3. Rada Gminy w uchwale budżetowej zatwierdza lub koryguje wniosek jednostek pomocniczych biorąc pod uwagę pilność zgłoszonych potrzeb, równomierność rozmieszczenia środków, możliwości finansowych budżetu Gminy.
4. Kwoty wydatków przyznanych dla poszczególnych jednostek pomocniczych przedstawia się w układzie działów i rozdziałów - klasyfikacji budżetowej w załączeniu do uchwały budżetowej Gminy.
5. Jeżeli zadanie będzie realizowane przez jednostkę pomocniczą, środki przekazuje się na zasadach przewidzianych odrębną uchwałą Rady Gminy.

TYTUŁ VII
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONEGO
PRZEZ GMINĘ
§ 107. Przepisy prawa miejscowego ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 108. Przepisy porządkowe ogłasza się poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach.

TYTUŁVIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE
§ 109. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy i ustaw odrębnych.
§ 110. Niniejszy Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 22 lip 2003 08:12
Data opublikowania: wtorek, 22 lip 2003 08:19
Data edycji: piątek, 29 paź 2004 00:00
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 7016 razy
Ilość edycji: 5