BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PZP

Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej w m. Stare Bożejewo - gm. Wizna ”
Urząd Gminy Wizna, 18 – 430 Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, woj. podlaskie,
pow. łomżyński, tel. (086) 219 60 18, www.wizna.pl ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę istniejącej stacji wodociągowej w m. Stare Bożejewo - gm. Wizna ”.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Kazimierz Jancewicz,
e-mail: kazimierzj@poczta.fm, tel. (086) 219 60 18 w. 23, pokój nr 8,w godz. 8.00 – 15.00.

Miejsce realizacji: Stare Bożejewo, gm. Wizna

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Wymagany termin realizacji: 30 listopad 2009 roku

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 35 000,00 zł.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
a. koszt /cena / - 100 %
Razem 100 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście za odpłatnością
w kwocie 80,00 PLN w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 8, lub pobrać na stronie internetowej www.wizna.pl./bip/przetargi

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 8.

Termin składania ofert upływa dnia 17.04.2009 r. o godz. 10.00 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2007 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 12 II piętro.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) oraz spełniający warunki dodatkowe podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 25 mar 2009 13:08
Data opublikowania: piątek, 27 mar 2009 09:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 kwi 2009 11:13
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2744 razy