BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NAPODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PZP

„Przebudowa i remont budynku w Wiźnie (adaptacja na izbę pamięci narodowej) – II etap Roboty wewnętrzne”
GK. 3410 – 3/ 09 Wizna, dnia 06.05.2009r.

Gmina Wizna, 18-430 Wizna ul. Plac kpt. Raginisa 35ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Przebudowę i remont budynku w Wiźnie (adaptacja na izbę pamięci narodowej)– II etap Roboty wewnętrzne”

1. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

2. Sposób uzyskania SIWZ:
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, można odebrać za odpłatnością w kwocie 25,00zł
w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, I – piętro,
pokój nr 8.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: bip.wizna.pl/przetargi

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa i remont budynku w Wiźnie – II etap Roboty wewnętrzne
Zakres robót obejmuje:
1)roboty rozbiórkowe,
2)wymianę stolarki drzwiowej,
3)wykonanie tynków wewnętrznych,
4)wykonanie podłoży i posadzek,
5)roboty malarskie,
6)wykonanie instalacji elektrycznej,
7)wykonanie centralnego ogrzewania.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: do dnia 20.08.2009r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
7.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 – ustawy Prawo zamówień publicznych,
5)wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
6)posiadają dostępność środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 40% wartości złożonej w ofercie,
7)wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
8)są ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

7.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie 6 SIWZ zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

8.Wadium
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł. przed upływem terminu składania ofert.

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium wyboru jest cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35,
I piętro pokój nr 8 w terminie do dnia 27.05.2009r. do godz. 10.00.

11. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.


WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 7 maj 2009 07:48
Data opublikowania: czwartek, 7 maj 2009 08:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 cze 2009 13:52
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2404 razy