BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i remont budynku w Wiźnie (adaptacja na izbę pamięci narodowej) - I etap Elewacja i stolarka.

GK. 3410 – 2/09                                     Wizna, dn. 11.05.2009r.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  zawiadamiam, że:

 

1)      za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Zakład Budowlany S.C. Sawicki Lech, Piechowicz Wojciech, 18 - 400 Łomża, ul. Chabrowa 16.

 

Uzasadnienie wyboru oferty: spełnienie wymagań określonych w SIWZ, najniższa cena i uzyskanie maksymalnej ilości punktów w ocenie i porównaniu złożonych ofert.

 

2)      wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów :

Oferta nr 1 Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Szerszunowicz Kol. Zabłudów  5/2,                      16-060 Zabłudów -  450,40 pkt

 

      Oferta nr 2 PHU „Akustyka” Krzysztof Kossakowski, Zabawka 11,  18 – 421 Piątnica – 483,70 pkt

 

      Oferta nr 3   ARAiiN Krzysztof Szenajch, ul. J.Bema 65,  01 - 244 Warszawa – 387,85 pkt

 

Oferta nr 4   Zakład Budowlany S.C. Sawicki Lech, Piechowicz Wojciech, ul. Chabrowa 16,
 18 – 400 Łomża – 500,00 pkt

 

Oferta nr 5 – Zakład Budowlano – Instalacyjny „DOMET” inż. Włodzimierz Chrostowski, Krzysztof Pupik, ul. Ks. Anny 2, 18 – 400 Łomża – 335,60 pkt

 

Oferta nr 6 – Firma Handlowo – Usługowa „Mag-Bud” Piotr Lipski, ul. Nowo-Osiedle 11,

 19-203 Grajewo – 464,50 pkt

 

Oferta nr 7 – Zakład Remontowo – Budowlany mgr Sylwester Zawadzki, 18- 400 Łomża,
ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego  12 – 423,50 pkt

 

Oferta nr 9 – Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń MROCZKOWSKI, ul.Poznańska 37, 18 – 400 Łomża – 324,60 pkt

 

3)      oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

1.

Oferta nr 8

URBUD” Zbigniew Rusicki
ul. Rumiankowa 2/46, 15-665 Białystok

W ofercie brak jest informacji z banku,  potwierdzającej, że Wykonawca posiada dostępność środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 40% wartości złożonej w ofercie. W związku z tym zgodnie z pkt 5.3. SIWZ oferta podlega odrzuceniu.

Prawo zamówień publicznych –  art. 89 ust. 1,     pkt 5

 

4)       wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

1.

Oferta nr 8

URBUD” Zbigniew Rusicki
ul. Rumiankowa 2/46, 15-665 Białystok

Nie spełnienie jednego z warunków udziału w postępowaniu podanych w SIWZ – pkt 5.1. ppkt 6. tj. brak zabezpieczenia finansowego w wysokości co najmniej 40% wartości złożonej w ofercie na wykonanie zadania.

Prawo zamówień publicznych –  art. 24 ust. 1, 

pkt 10

Oferenta, który został wybrany, prosimy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, ale przed upływem terminu związania ofertą – pkt 14.3. SIWZ o zgłoszenie się do tut. urzędu w celu podpisania umowy.

Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu.

 

              WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Data powstania: wtorek, 12 maj 2009 13:51
Data opublikowania: wtorek, 12 maj 2009 14:07
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 maj 2009 08:05
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2441 razy