BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL KRAMKOWO – SREBROWO – RUTKI (odcinek I Kramkowo –Srebrowo o dł. 819 mb, odcinek II Srebrowo-Rutki o dł. 868 mb)

GK. 3410-6/09                                   Wizna, dn. 21.05.2009r.

Gmina  Wizna  18 - 430 Wizna ul. plac kpt. Raginisa 35 ogłasza  przetarg  nieograniczony na: PRZEBUDOWĘ  DROGI  DOJAZDOWEJ  DO  PÓL KRAMKOWO – SREBROWO – RUTKI  (odcinek I Kramkowo – Srebrowo o dł. 819 mb, odcinek II Srebrowo - Rutki o dł. 868 mb)

1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, nieograniczonego wartości mniejszej niż kwoty określone w  przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2007 r. Nr 223.poz.1655 z późn. zm.)

 

2. Sposób uzyskania SIWZ:

Specyfikacje istotnych warunków  zamówienia, można odebrać  odpłatnie  (80 zł) w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy  Wizna, ul. plac kpt. Raginisa – I piętro pokój nr 8 lub nieodpłatnie ze strony internetowej  poniżej.                           
Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ 
http://bip.wizna.pl/przetargi

 

 3.Opis  przedmiotu zamówienia:

 Przebudowa drogi dojazdowej do pól Kramkowo – Srebrowo Rutki  (odcinek I Kramkowo – Srebrowo o długości 819 mb, odcinek II Srebrowo - Rutki o długości 868 mb).  Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 6 do  specyfikacji.

4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej lecz dopuszcza się  składania ofert częściowych.( na poszczególne odcinki).

5. Termin realizacji:  Termin zakończenia  - 15.10.2009r.  

6. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24ust. 1 i 2 spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:

v   Prowadzić działalność z zakresu objętego zamówieniem.

v   Posiadać sytuację finansową zapewniającą  realizacje zamówienia.

v  Posiadać kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami odpowiednimi do realizacji prac objętych niniejszym przetargiem, czyli do prowadzenia prac drogowych.

v   Posiadać wyposażenie sprzętowe zapewniające wykonanie zamówienia.

v  Posiadać doświadczenie w przedmiocie zamówienia. 

 

7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 100% .

 8. Uprawnionym do kontaktów  z oferentami jest:  Pan Kazimierz Jancewicz i Pani Elżbieta Stankiewicz  tel. (086) 219 60 18 w. 23 Urząd Gminy Wizna, ul.plac kpt. Raginisa 35 w godz.8.00 – 15.00.

 9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wizna, Wizna ul.plac kpt. Raginisa 35 ( I piętro pokój nr 8 ).

 10.Termin składania  ofert upływa  dnia 16.06.2009r. o godz. 10.00

 11.Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.06.2009r. o godz.  10.15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Wizna, Wizna ul. plac kpt. Raginisa 35,  II piętro pokój  nr 12.

 12. Termin związania oferenta  wynosi 30 dni.

13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający wyznaczył obowiązek wniesienia przez wykonawców wadium w  wysokości 4 000.00 zł.

 WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 25 maj 2009 14:22
Data opublikowania: wtorek, 26 maj 2009 08:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 cze 2009 09:16
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2239 razy