BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 64 przez m. Ruś -I etap".

GK. 3410 – 4/09                                  Wizna, dn. 01.06.2009r.

 

 

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ”Przebudowę nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 64 przez m. Ruś – I etap” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

            Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

U z a s a d n i e n i e

            W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 64 przez m. Ruś – I etap” nie złożono żadnej oferty.

            W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

     

WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Data powstania: wtorek, 2 cze 2009 11:08
Data opublikowania: wtorek, 2 cze 2009 11:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 cze 2009 07:42
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1800 razy