BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

R E G U L A M I N przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości  położonej w Wiźnie  Nr 980 i Jarnutach nr 11

 

 

I.                        1. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wizna , na stronie internetowej gminy Wizna

2. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne , jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

3.Ustalona wysokość wadium stanowi 5 % ceny wywoławczej i wynosi :

    dla działki położonej w Wiźnie  nr 980 – 420,00 zł

    dla działki położonej w Jarnutach nr  11 – 120,00 zł

 

 4. Potwierdzenie wpłaty wadium uczestnik przetargu okazuje komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

5. Wadium podlega niezwłocznie zwrotowi po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

6. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

 

II.                     1. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom

2. Do przeprowadzenia czynności przetargowych została powołana  Zarządzeniem Wójta Gminy Wizna komisja przetargowa w składzie  3 – osobowym

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował  co najmniej  jedno postąpienie  powyżej ceny wywoławczej.

4. Postąpienie nie może wynosić mniej  niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych i wynosi :

     dla działki położonej w Wiźnie nr 980 – 90,00zł

     dla działki położonej w Jarnutach nr  11 – 30,00 zł

5. Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

6. Po ustaniu zgłaszania postąpień  przewodniczący komisji przetargowej  wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg , a następnie ogłasza imię i nazwisko  osoby , która przetarg wygrała.

7. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu, lub żaden z uczestników  nie zaoferował  ceny wyższej od wywoławczej.

8. W przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym , bądź unieważnienia czy odwołania przetargu wadium zwraca się niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem  trzech  dni.

9. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym , w okresie nie krótszym niż dwa tygodnie , ale nie dłuższym niż 6 miesięcy , licząc od dnia jego zamknięcia , przeprowadza się drugi przetarg

 

 

III.                  1. Uczestnik przetargu może , w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności  związane z przeprowadzeniem  przetargu  do Wójta Gminy Wizna.

2. W przypadku wniesienia skargi , organ wstrzymuje czynności związane  ze zbyciem nieruchomości.

3. Wójt rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty jej  otrzymania.

4. Wójt może uznać skargę za zasadną  i nakazać powtórzenie czynności przetargowych , lub unieważnić przetarg albo uznać skargę  za niezasadną

5. Po rozpatrzeniu skargi , Wójt gminy zawiadamia  skarżącego , oraz wywiesza  niezwłocznie na okres 7 dni , informację o sposobie  rozstrzygnięcia skargi.

6. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną , Wójt podaje do publicznej wiadomości , poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wizna  na okres 7 dni, informacji o wyniku przetargu.

 

IV.                  1. Po zakończonym przetargu  Przewodniczący komisji przetargowej sporządza w trzech jednobrzmiących egzemplarzach protokół  przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

2. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości , najpóźniej w przeciągu 21 dni  od dnia rozstrzygnięcia przetargu .

3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie stawi się bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu  w celu sporządzenia umowy notarialnej , organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi

4. Koszt sporządzenia umowy notarialnej obciąża nabywcę nieruchomości.

 

Data powstania: wtorek, 2 cze 2009 11:20
Data opublikowania: wtorek, 2 cze 2009 11:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lip 2010 11:17
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 11791 razy